ระเบียบคำสั่ง

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ต่อ)
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลด
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ดาวน์โหลด
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖
ดาวน์โหลด



Visitors: 19,855