ข่าวกิจกรรม


► เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่  

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อน และนายราเชน จันทร์อ่อน ทนายความ เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ กรณีเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าโค่นทำลายต้นปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ หมู่ ๕ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นที่ดินทำกินที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับ ๑๐๐ ปี รวมเนื้อที่ ๑๗ ไร่เศษ ในการนี้เกษตรกรจึงได้เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมเพื่อการมีสิทธิในที่ดินทำกินต่อไป


► โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวเสาวนีย์ หยุ้งแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมบูรณาการร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนิดาข้าวเกรียบปลาโบราณ เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดกระบี่ (OSS กระบี่) เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา และผู้ประกอบการ บริษัท โฟโต้ คาเฟ่ จำกัด ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนิดาข้าวเกรียบปลาโบราณ หมู่ ๖ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ให้ได้รับการช่วยเหลือ อุดหนุน ในการพัฒนาธุรกิจ และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ จากผู้ให้บริการทางธุรกิจภาคเอกชน ในการยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ MSMEs (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ด้านเกษตร


► ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรในการขอความเป็นธรรมกรณีถูกโค่นล้มทำลายสวนปาล์มน้ำมัน   

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นายสมพร แต่งแก้ว ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดินฯ พร้อมด้วยนายสมนึก เกาะกลาง คณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดินฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร ในการขอความเป็นธรรม กรณีถูกโค่นล้มทำลายสวนปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก และพื้นที่หมู่๖ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ตามที่ เกษตรกรได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องการขอความเป็นธรรมในกรณีถูกโค่นล้มทำลายสวนปาล์ม ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จำนวน ๕ ราย และพื้นที่หมู่ที่๖ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ ราย และทางคณะทำงานฯได้นำเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าสู่วาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดินฯ ศึกษาข้อเท็จจริง ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป


► ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๔  

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๔ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกระบี่ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดทุเรียนพื้นเมืองและการแข่งขันกวนทุเรียนพื้นเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมอบรมการปลูกพืชทางเลือก (โกโก้) ในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน  

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายมงคล ศรีสุข สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมการปลูกพืชทางเลือก (โกโก้) ในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร จัดโดย บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด ณ ศูนย์บริการและถ่ายเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา มอบหมายให้นายประกอบ บ่มเกลี้ยง คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา
- การบูรณาการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนเมืองร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่
- โครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารตำบลอ่าวลึกน้อย
- ตรวจความเรียบร้อยของร่างรายงานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
- กำหนดวันและสถานที่การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ชั้น ๒

ได้มีการ "ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา
๑. การนำเสนอการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินของเกษตรกรตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
๒. การก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
๓. ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย
๔. การจัดตั้งตลาดกลางปศุสัตว์ผลิตผลทางการเกษตร
๕. แนวทางการสนับสนุนการปลูกผักริมเลของบ้านบากัน
๖. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๗. การรับฟังความคิดเห็นร่าง พระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ...
และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่

► ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยนายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่


► ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นางสาวพัชรินทร์ หมายงาม  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" หรือวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


► การนำเสนอแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเกษตรกร ตำบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นายธีรพจน์ บุญชู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ คนที่ ๒ เข้ารับหนังสือจากชมรมเรือหัวโทง เรื่องการแก้ปัญหาไม่มีพื้นที่การจอดเรือหัวโทง และการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ในพื้นที่ตำบลหนองทะเล และชี้แจงความก้าวหน้าการนำเสนอแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเกษตรกร ตำบลหนองทะเล โดยการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับที่ดินทำกิน ในแอพพลิเคชั่นบอกดิน ๒ เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ในการส่งเรื่องไปยังส่วนกลางของกรมที่ดิน ซึ่งได้เปิดโครงการ “บอกดิน ๒” เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย ๆ เพียงใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่าน ๔ ช่องทาง (ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์) ดังนี้
๑. ทางเว็บไซต์ : https://bokdin2.dol.go.th
๒. ทาง LINE Official Account แอดไลน์ไอดี : @teedin คลิกที่เมนู “บอกดิน”
๓. ทาง Mobile Application “SMARTLANDS” คลิกเมนู “บอกดิน”
๔. สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง ๔๖๑ แห่ง ทั่วประเทศ


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ โดยมีระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบในหลายประเด็น ได้แก่
๑.การปลูกโกโก้พืชเศรษฐกิจตัวใหม่
๒.การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกจัดสรรที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน ท้องที่อำเภอเมืองกระบี่และอำเภอเขาพนม
๓.ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธการ และเงื่อนไข การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฯ
๔.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๔ ภาค "สกช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน :แผนชุมชนต้นทุนแห่งอนาคต"
และมีประเด็นสำคัญในเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่
การนำเสนอแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเกษตรกร ตำบลหนองทะเล และการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นต้น


► ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพิชชา แคนยุกต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดในพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


 ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ศูนย์การเรียนรู้เรื่องแพะ หมู่ที่ ๘ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ตรวจสอบลานเทปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบลานเทปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จำนวน ๑๕ ลาน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธาน พาณิชย์จังหวัดกระบี่ เป็นรองประธาน และคณะทำงานประกอบด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สรรพากรพื้นที่กระบี่ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ นายอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๓-๖ กระบี่ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจสอบและกำกับผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ให้ดำเนินการรับซื้อปาล์มน้ำมันคุณภาพตามมาตรฐานทะลายปาล์มน้ำมันและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


► ประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่/ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร เพื่อพิจารณา
- การประเมินผลการกำหนดราคาปาล์มน้ำมันตามโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. ... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ
- ข้อเสนอแนวทางการจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลผลิตปาล์มน้ำมันในแต่ละพื้นที่จังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมัน (รายเดือน)
- การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน
และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่

 


► ร่วมบรรยาย “การปลูกโกโก้ พืชเศรษฐกิจตัวใหม่”

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมบรรยาย “การปลูกโกโก้ พืชเศรษฐกิจตัวใหม่” ซึ่งอีกเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร จัดโดย สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด ณ หอประชุมศาลาเขาช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


► ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดิน สิทธิในที่ทำกิน น้ำและชลประทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดิน สิทธิในที่ทำกิน น้ำและชลประทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ตำบลเขาพนม และตำบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมพร แต่งแก้ว ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงาน และผู้แทนจากสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น


► ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) กาแฟขี้ชะมด ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ ปี ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา


► ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่-พังงา

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสมพร แต่งแก้ว ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดิน ฯลฯ และนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้ายื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่-พังงา เพื่อให้แนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ที่มีความประสงค์ขอเอกสารสิทธิ์หนังสือสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน ๙๑ ราย ณ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่-พังงา


► ร่วมสัมมนาโครงการ "การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ"

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง "มุมมองโครงสร้างราคาปาล์มด้านเกษตรกร" ในงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ จัดโดย กรมการค้าภายในร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงแรมกระบี่มารีไทม์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

นายประภาส กาเยาว์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ชั้น ๓

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดย นายสมศักดิ์ แก้วเกิด ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา
- การจัดประชุมสัมมนาวิจัยและเผยแพร่โครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
- การบริหารจัดการในระบบปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย
และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่

► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมซันดา รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ได้มีการ "ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา
- การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมแพะและปศุสัตว์
- แนวทางการจัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔
- การนำเสนอและคัดเลือกนวัตกรรมดีเด่น สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ข้อเสนอการพัฒนาเกษตรกรเป็นเกษตรอัจฉริยะ
และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่


► ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอเอกสารสิทธิ์

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นายสมพร แต่งแก้ว ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดินฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร ที่มีความประสงค์ขอเอกสารสิทธิ์หนังสือสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน จำนวน ๗๐ ราย ในพื้นที่หมู่ ๒ และหมู่ ๓ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มีมติให้คณะทำงานทรัพยากรที่ดินฯ ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่ดินดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร และผลักดันให้เกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้มีที่ดินครอบครองถูกกฎหมายอย่างทั่วถึง


► ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอเอกสารสิทธิ์

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๔ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดินฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอเอกสารสิทธิ์หนังสือสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน จำนวน ๘๙ ราย ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามที่มีตัวแทนเกษตรกรเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอรับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติให้คณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่ดินดังกล่าว และให้การช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น เพื่อผลักดันให้เกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้มีที่ดินครอบครองอย่างถูกกฎหมาย เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป


► ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรตำบลอ่าวลึกน้อย

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ได้มอบหมายให้ นายธีรพจน์ บุญชู คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมแพะและปศุสัตว์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่

โดยวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ออกตรวจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา และอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน ๑๒ โรง และวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ออกตรวจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่อำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ อำเภอเขาพนม และอำเภอเหนือคลอง จำนวน ๑๕ โรง


► ประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom เพื่อพิจารณา
- มาตรการลดพื้นที่เพราะปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ป่าไม้ที่หมดสัมปทาน
- ความคืบหน้าในการติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันและการบำรุงรักษาในอนาคตเพื่อการบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกปาล์มน้ำมัน
- ความคืบหน้าของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างราคา
- ผลกระทบต่อปริมาณการใช้ไบโอดีเซลจากการบังคับใช้เชื้อเพลิงตามมาตรฐานยูโร ๕
- การคาดการณ์และแผนการบริหารจัดการสต๊อกปาล์มน้ำมัน พ.ย.๖๓ - มิ.ย.๖๔
- แนวทางมาตรการและเงื่อนไขที่เหมาะสม สำหรับการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาสต๊อกปาล์มน้ำมันและราคาปั๊มน้ำมันทะลาย ปี ๒๕๖๔
ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► หารือแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมหารือแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตำบลอ่าวลึกน้อย) กับส่วนราชการและผู้นำชุมชน เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ต่อไป


► ขับเคลื่อนโครงการ "ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน" ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗  มกราคม ๒๕๖๔

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ บูรณาการโครงการร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติปากคลองอ่าวลึกน้อย ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นการลงพื่้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มที่ ๒ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ "ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม  ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One Province One Agro - Industrial Community : OPOAI-C)" ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นไป


► ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรในการเปิดรับคำขอสินเชื่อโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย (SMEs One) และส่งต่อให้กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขากระบี่ ได้ดำเนินการต่อไป ซึ่งปัจจุบันนี้ มีผู้ประกอบการสนใจและมีความประสงค์ขอสินเชื่อโครงการ SMEs One จำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่
๑.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติปากคลองอ่าวลึกน้อย ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
๒.วิสาหกิจชุมชนกระบี่น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
๓.วิสาหกิจชุมชนวนิดาข้าวเกรียบปลาโบราณ หมู่ที่ ๖ บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
๔.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบอยาสามัคคี ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► ขับเคลื่อนโครงการ "ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน" ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ บูรณาการโครงการร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระบี่น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ "ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One Province One Agro - Industrial Community : OPOAI-C)" ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ให้มีความยั่งยืนต่อไป


► ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ได้มีการ "ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔" โดยนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๔, การรับมอบหมายตัวชี้วัดสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่


► ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และนายบุญส่ง นับทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom cloud meetings) เพื่อพิจารณา
- การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านประมง (ครั้งที่ ๙)
- การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- การปรับปรุงแก้ไขระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม พ.ศ.๒๕๕๕
- การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการ บริหารจัดการความมั่นคงในระดับภาค ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการ บริหารจัดการความมั่นคงในระดับภาค ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โดยในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือ “เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” กับ พลตรีจำรัส สังขะวร รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11 ดร.วิริยะ แต้มแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ นายทวี สร้อยสิริสุนทร เลขาธิการสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ ณ โรงแรมชฎา แอด นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อร่วมกันสร้างความ​เข้มแข็งของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ยกระดับเป็นแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาฟาร์มตัวอย่างต้านภัย covid-19 ภาคใต้ การสร้างฐานข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกร ผลักดันขึ้นสู่ข้อเสนอระดับนโยบาย เพื่อให้การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาของเกษตรกรเป็นปัญหาร่วมในระดับภาค (ภาคใต้)​ ด้านที่ดิน หนี้สิน แหล่งน้ำ สินค้าเกษตร สิทธิและสวัสดิการ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นต้น


► ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันดินโลกจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๓ "Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน"

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้พนักงานฯ ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันดินโลกจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๓ "Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยภายในงานมีกิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม แปลงสาธิตการพัฒนาทรัพยากรดินทางการเกษตร ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และการเสวนา หัวข้อ "รักษ์ปฐพี คืนชีวีให้แผ่นดิน สู่วิถีเกษตรกรรมยั่งยืน"


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ได้มีการ "ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- (ร่าง) คำสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรระดับตำบล จังหวัดกระบี่
- แนวทางการนำเสนอผลงานเด่นสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ
- การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของเกษตรกร
และพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓" โดย นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร ประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้พนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ณ โรงเรียนบ้านพระแอะ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


► รับหนังสือร้องเรียนจากเกษตรกรตำบลเขาพนม ในการขอหนังสือสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ รับหนังสือร้องเรียนจากเกษตรกรตำบลเขาพนม ในการขอหนังสือสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน ในพื้นที่หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๖ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จำนวน ๓๐ ราย เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้ช่วยพิจารณาและผลักดัน ให้เกษตรกรที่ถือครองที่ดินมือเปล่า ได้มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินอย่างถูกกฎหมาย ต่อไป


► ร่วมสนับสนุนของรางวัลสำหรับออกร้านมัจฉากาชาด เนื่องใน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมสนับสนุนของรางวัลสำหรับออกร้านมัจฉากาชาด เนื่องใน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” เพื่อนำมาบรรเทาทุกข์และกิจกรรมสาธารณกุศล รวมน้ำใจสู่กาชาด เงินทุกบาทสู่สังคม โดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ซึ่งจังหวัดกระบี่โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ กำหนดการจัดงานปีใหม่และงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ได้มอบหมายให้ นายธีรพจน์ บุญชู คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) คำสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรระดับตำบล จังหวัดกระบี่ และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้มี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


► ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. ... และโครงสร้างราคา

วันที่ ๕ พฤษจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารรัฐสภา

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประชุมอนุกรรมาธิการศึกษา พรบ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน และโครงสร้างราคา โดยใช้ร่างพรบ.ปาล์มน้ำมันฯ ที่เสนอโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการพิจารณาเพื่อนำเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎร โดยการผลักดันจากสส.สาคร เกี่ยวข้อง และสส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดกระบี่


► ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ตรวจเยี่ยม มหา'ลัยแพะนานาชาติ กระบี่ และแสดงผลงานโครงการความร่วมมือในการนำผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน Model แพะในจังหวัดกระบี่ และแพะในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อความยั่งยืน ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้บูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะและปศุสัตว์ตำบลคลองยา (สบู่และครีมบำรุงผิวหน้าจากน้ำนมแพะ) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดินแดง (สบู่จากกาแฟและชาจากดอกและยอดกาแฟโรบัสต้า) ณ ศรีผ่องฟาร์ม บ้านน้ำจาน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ได้มีการ "ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พิจารณาทบทวนคำสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางสาวเสาวนีย์ หยุ้งแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่


► ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓" โดยนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการปฏิบัติงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๔, การรับมอบหมายงานพนักงานย้ายมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ (นางสาวเสาวนีย์ หยุ้งแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ), การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี จากนั้นในเวลา ๑๙.๑๙ น. ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► จัดโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมบูรณาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะและปศุสัตว์ตำบลคลองยา ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในหัวข้อ "การทำสบู่จากนมแพะและครีมบำรุงผิวหน้าจากน้ำนมแพะ" และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ในหัวข้อ "การทำสบู่จากกาแฟและชาจากดอกและยอดกาแฟโรบัสต้า" เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ต่อไป


► จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์กรเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แพะ

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมบูรณาการระหว่างองค์กรเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์กรเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แพะ โดยภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงแพะเพื่อสร้างรายได้เสริมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน และการตัดแต่งเนื้อแพะและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวด “เมนูอาหารแพะ” จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์  จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ได้มอบหมายให้ นายธีรพจน์ บุญชู คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมกิจกรรม "สร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย"

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายอรชุน ฟองประไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายทรรศศิวรรธน์ เจริญงาน เข้าร่วมกิจกรรม "สร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย" ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย ครั้งที่ ๒ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลและการแก้ไขปัญหาด้านน้ำบาดาลในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร


► ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อมอบเกียรติบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท่าเทียบเรือบ้านท่าเลน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๒ เพื่อพิจารณาแผน/ผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และพิจารณาแผน/ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคใต้ จำนวน ๓ โครงการ) ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ๙/๑๐


► ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้พนักงานฯ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จัดโดย จังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานในจังหวัดกระบี่ รวมทั้งเพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดกระบี่ โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ ๗ ชนิด ประกอบด้วย ไม้รวงผึ้ง ตะเคียนทอง ไม้ราชพฤกษ์ ไม้พะยุง ไม้มะฮอกกานี ไม้สะเดาเทียม มะม่วงหิมพานต์ และอื่นๆ จำนวน ๑,๕๐๐ กล้า เนื้อที่จำนวน ๑๕ ไร่ ณ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► มอบส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนปาล์ม

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ มอบส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนปาล์ม ตามโครงการนำร่องการปลูกพืชแซมแบบผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมัน


► ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท่าเรือแหลมกรวด หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำบัญชีและงบการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ การรายงานผล และการบริหารพัสดุ ปี ๒๕๖๓"

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และน.ส.เพ็ญพิชชา แคนยุกต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำบัญชีและงบการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ การรายงานผล และการบริหารพัสดุ ปี ๒๕๖๓ สำหรับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ๗๗ จังหวัด" โดยมี น.ส.ปุญยา มณีรัตนบวรชัย รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


► จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น หลักสูตร: การเลี้ยงโคเนื้อ

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ บูรณาการร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น หลักสูตร: การเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อพัฒนากลุ่มองค์เกษตรกรในการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมองค์ความรู้สร้างอาชีพทางเลือก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อทราบและเพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน แนวทางการสนับสนุนพลังงานทางเลือก และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในภาคอุตสาหกรรมปาล์ม ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


► ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓" โดยนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานออนไลน์ ตัวชี้วัดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓, การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๔, การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อ
- พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อมอบเกียรติบัตร ประจำปี ๒๕๖๓
- พิจารณาการอบรมหลักสูตร "จูงมือเกษตรกรไทย นำสินค้าขึ้น ALibaba Thailand Pavillion"
- พิจารณาการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓ และ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓
- พิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามงานตามมติสภาฯ
ทั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่


► จัดอบรม "โครงการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓"

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยมีการบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับเป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายตลาด เพื่อขยายแผนการผลิตไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม” ณ มัสยิดบ้านคลองโตบ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


► ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อระดมแนวคิดในการกำหนดทิศทางและแนวทางพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ในเป้าหมาย “คุณอยากเห็นกระบี่เป็นอย่างไร และคุณจะทำอะไรให้กระบี่” และกระตุ้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จัดโดย สำนักงานจังหวัดกระบี่ ณ โรงแรมคลิฟ บีช พื้นที่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เพื่อให้สามารถนำมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน และข้อสั่งการประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทีมงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ และเป็นการตรวจเยี่ยมกระบวนการปฏิรูปและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แบบครบวงจร เพื่อนำไปผลักดันการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

ณ สหกรณ์โออ๊อปสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ได้มอบหมายให้ นายธีรพจน์ บุญชู คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการสำรวจและนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙), เตรียมความพร้อมเพื่อประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓, โครงการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลาบ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนและเป็นการเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จัดโดย สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ณ บริเวณคลองหรูด บ้านแหลมสอม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


► ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรกรรมและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรกรรมและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ผ่านระบบ Application Zoom เพื่อร่างคู่มือขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ๙/๑๐


► ประชุมติดตามข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมติดตามข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มระดับจังหวัด ในรูปแบบการประชุมทางไกล Web Conference ณ ห้องศูนย์ข้อมูลจังหวัด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกระบี่


► ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านทุ่งปรือ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาขวางป่าโคกยางและป่าเขาช่องบางเหรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


► ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรเข้าร่วม "โครงการนำร่องการปลูกพืชแซมแบบผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมัน"

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรเข้าร่วม ”โครงการนำร่องการปลูกพืชแซมแบบผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมัน” เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกรและใช้พื้นที่สวนปาล์มน้ำมันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ให้สูงขึ้น ในพื้นที่ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และนายบุญส่ง นับทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ได้เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารองค์กรที่ดีของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ, การของบประมาณหมวดบุคลากรภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนที่ถูกปรับลดงบประมาณ

ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

► ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่าวนาง ฟาร์มแพะ

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่าวนาง ฟาร์มแพะ เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร

ณ บ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส์ เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร

ณ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

นายมงคล ศรีสุข สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ความเป็นมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติและผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหลังสอด ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


 ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► จัดนิทรรศการ “การปลูกกลอยร่วมในสวนยางพารา อาชีพเสริมเพิ่มรายได้”

ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ "การปลูกกลอยร่วมในสวนยางพารา อาชีพเสริมเพิ่มรายได้" พืชทางเลือกในสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ พร้อมทั้งมีกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าแปรรูปจากกลอย ในงานเกษตรแฟร์ และ OTOP ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๓

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีหัวหน้าส่วนราชการจากภาคส่วนต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังมีการประกวดกล้วยไม้ยอดเยี่ยมอีกด้วย

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาความรู้ด้านยางพาราทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพชาวสวนยางและก้าวสู่ SMART FARMER”

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาความรู้ด้านยางพาราทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพชาวสวนยางและก้าวสู่ SMART FARMER” จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและโคในจังหวัดกระบี่, แนวทางการนำเสนอปัญหา/ความต้องการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, การคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเพื่อการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรแบบผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ, พิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามงานตามมติสภาฯ ทั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาความต้องการของเกษตรกร เพื่อประกอบการร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯ (ตำบลเกาะลันตาใหญ่)

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาความต้องการของเกษตรกร เพื่อประกอบการร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ณ กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


► จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาความต้องการของเกษตรกร เพื่อประกอบการร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯ (ตำบลหน้าเขา)

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาความต้องการของเกษตรกร เพื่อประกอบการร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

► จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาความต้องการของเกษตรกร เพื่อประกอบการร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯ (ตำบลอ่าวนาง)

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาความต้องการของเกษตรกร เพื่อประกอบการร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาความต้องการของเกษตรกร เพื่อประกอบการร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯ (ตำบลนาเหนือ)

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาความต้องการของเกษตรกร เพื่อประกอบการร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านบางเจริญ หมู่ ๕ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการนำเสนอรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและโคในจังหวัดกระบี่ แนวทางการนำเสนอปัญหา/ความต้องการของเกษตรกร การเตรียมความพร้อมเพื่อประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาความต้องการของเกษตรกร เพื่อประกอบการร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯ (ตำบลโคกยาง)

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาความต้องการของเกษตรกร เพื่อประกอบการร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

► ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๙

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๙ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ร่วมเสวนาในหัวข้อ "B๑๐ สร้างสมดุลปาล์มน้ำมัน สู่ความยั่งยืน"

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และคณะทำงาน พร้อมทั้งร่วมเสวนาในหัวข้อ "B๑๐ สร้างสมดุลปาล์มน้ำมัน สู่ความยั่งยืน" ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

รับชมการถ่ายทอดสดหัวข้อ "B๑๐ สร้างสมดุลปาล์มน้ำมัน สู่ความยั่งยืน"  


► ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓" โดย นายนิติ มีนวลชื่น คณะผู้ปฏิบัติงานฯและเลขานุการ อำเภอปลายพระยา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๒, แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, การสำรวจรายชื่อเกษตรกรที่เลี้ยงแพะและโค, แนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพิจารณาตำบลทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบฯ, พิจารณาผลิตภัณฑ์เด่นขององค์กรเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดกระบี่, พิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ ๒๐ ปี และเสนอปัญหา/ความต้องการด้านต่างๆ

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓" โดย นายฉิม ทับทอง ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ อำเภอเกาะลันตา  เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๒, แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, การสำรวจรายชื่อเกษตรกรที่เลี้ยงแพะและโค, แนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพิจารณาตำบลทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบฯ, พิจารณาผลิตภัณฑ์เด่นขององค์กรเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดกระบี่, พิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ ๒๐ ปี และเสนอปัญหา/ความต้องการด้านต่างๆ

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓" โดย นายประภาส กาเยาว์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ อำเภอคลองท่อม เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๒, แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, การสำรวจรายชื่อเกษตรกรที่เลี้ยงแพะและโค, แนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพิจารณาตำบลทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบฯ, พิจารณาผลิตภัณฑ์เด่นขององค์กรเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดกระบี่, พิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ ๒๐ ปี และเสนอปัญหา/ความต้องการด้านต่างๆ

ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย สาขาคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓" โดย นางสาวปทุมวรรณ์ มารถโอสถ คณะผู้ปฏิบัติงานฯและเลขานุการ อำเภอเหนือคลอง เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๒, แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, การสำรวจรายชื่อเกษตรกรที่เลี้ยงแพะและโค, แนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพิจารณาตำบลทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบฯ, พิจารณาผลิตภัณฑ์เด่นขององค์กรเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดกระบี่ และเสนอปัญหา/ความต้องการด้านต่างๆ

ณ ห้องประชุมศรีบอยา ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓" โดย นายปกครอง ชูศรี คณะผู้ปฏิบัติงานฯ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๒, แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, การสำรวจรายชื่อเกษตรกรที่เลี้ยงแพะและโค, แนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพิจารณาตำบลทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบฯ, พิจารณาผลิตภัณฑ์เด่นขององค์กรเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดกระบี่ และเสนอปัญหา/ความต้องการด้านต่างๆ

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และนายสมศักดิ์ แก้วเกิด คณะผู้ปฏิบัติงานฯและเลขานุการ อำเภออ่าวลึก เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๒, แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, การสำรวจรายชื่อเกษตรกรที่เลี้ยงแพะและโค, แนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพิจารณาตำบลทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบฯ, พิจารณาผลิตภัณฑ์เด่นขององค์กรเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดกระบี่ และเสนอปัญหา/ความต้องการด้านต่างๆ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓" โดย นายสมพร แต่งแก้ว คณะผู้ปฏิบัติงานฯและเลขานุการ อำเภอเขาพนม เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๒, แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, การสำรวจรายชื่อเกษตรกรที่เลี้ยงแพะและโค, แนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพิจารณาตำบลทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบฯ, พิจารณาผลิตภัณฑ์เด่นขององค์กรเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดกระบี่ และเสนอปัญหา/ความต้องการด้านต่างๆ

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓" โดย นายธีรพจน์ บุญชู ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเมือง เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๒, แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, การสำรวจรายชื่อเกษตรกรที่เลี้ยงแพะและโค, แนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพิจารณาตำบลทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบฯ, พิจารณาผลิตภัณฑ์เด่นขององค์กรเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดกระบี่ และเสนอปัญหา/ความต้องการด้านต่างๆ

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓" โดย นายสมศักดิ์ แก้วเกิด ประธานคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.), สถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ปี ๒๕๖๓ และพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนระบบปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดกระบี่ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► เข้ามอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันที่ ๓ และ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรฯ และพนักงานสำนักงานฯ เข้ามอบกระเช้าและขอพรจากพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓


► งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เปิดบ้านจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านมาร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้ง ๑๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้ง ๑๒/๒๕๖๒" โดยนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้องเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามงานตามมติสภาฯ การประชุมครั้งนี้ได้เชิญ นายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ และนายอดิเรก พุ่มเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกระบี่ มาพบปะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่, นายประภาส กาเยาว์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และรณรงค์การบริโภคน้ำมันปาล์มเพื่อช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนบ้านดินนา หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒" โดย นายพันศักดิ์  จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ได้มอบหมายให้ นายธีรพจน์ บุญชู คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เตรียมความพร้อมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒" โดย นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร ประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาปฏิทินการปฏิบัติงาน และคัดเลือกตำบลเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้ง ๑๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้ง ๑๑/๒๕๖๒" โดยนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้องเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และติดตามงานตามมติสภาฯ ทั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีวานพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

คณะรัฐมนตรีมติ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง และได้กำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นวันที่พระองค์ ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการบังคบเมฆให้เกิดฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่จะขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้ง ๑๐/๒๕๖๒

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้ง ๑๐/๒๕๖๒" โดยนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้องเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ในพื้นที่ ๘ อำเภอของจังหวัดกระบี่


► ร่วมงานสัมมนาเรื่อง "โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป" ครั้งที่ ๓

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายประเสริฐ ชาติวิทยบุตร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และนางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์ทางการเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมสัมมนาเรื่อง "โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป" ครั้งที่ ๓  เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายจากความตกลงดังกล่าว

ณ ห้องภูผาเมฆ ชั้น ๓ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


► ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ลงทะเบียน ถวายพวงมาลาจำนวน ๗๙ พวง


► ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

► ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑)

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.

นายสมพร แต่งแก้ว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางสาวประภาวดี เหมือนเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ในพื้นที่ ๘ อำเภอ โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ, ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวรายงาน, ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๓๓๕ ราย

ณ อาคารเฟื่องฟ้ายิม โรงเรียนพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้ง ๙/๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้ง ๙/๒๕๖๒" โดยนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้องเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการดำเนินงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


 ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามงานตามมติสภาฯ ทั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมงาน Asia Palm Oil Conference (APOC) ๒๐๑๙

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในงาน Asia Palm Oil Conference (APOC) ๒๐๑๙ 

ณ ห้องสัตหีบ แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี


 จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น หลักสูตร: การเลี้ยงแพะแบบผสมผสาน

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้นายอดิศร อิ่มเอิบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น หลักสูตร: การเลี้ยงแพะแบบผสมผสาน โดยร่วมบูรณาการกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๓ ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► การประชุมเชิงปฎิบัติการ "สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ"

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างความเข็มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ" ซึ่งนายชวน ภูเก้าล้วน ได้กล่าวต้อนรับ โดยมีนายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ ๒ เป็นประธานในพิธี และนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน ในการประชุมฯได้มีการบรรยายและการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

- หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดย นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่

- ความเป็นไปได้ในการผลิตแพะเพื่อการส่งออกและแผนการตลาดกระบี่เมืองแพะ โดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทิพย์ และคณะ มหา'ลัยแพะนานาชาติ

- การรับฟังความคิดเห็นทบทวนโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ แกะ เพื่อความยั่งยืนจังหวัดกระบี่ และการกำหนดแนวทางการการพัฒนากระบี่เมืองแพะ โดย นายศรีสุวรรณ ค้าของ ปศุสตว์อำเภอคลองท่อม

ณ ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒" โดย นายพันศักดิ์  จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ได้มอบหมายให้ นายธีรพจน์ บุญชู คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะและการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลคลองยา

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายอดิศร อิ่มเอิบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนายกระดับกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต่โครงการ"จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม" ณ กลุ่มสัมมาชีพห้วยยูงพัฒนา (กลุ่มเครื่องแกง) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลเขาต่อ

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลเกาะกลาง

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้บริการต่างๆแก่เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านทับปริก หมู่ที่ ๕ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลทรายขาว

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลคลองขนาน

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน


► ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯ

ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯ

ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลทุ่งไทรทอง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลบ้านกลาง

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง


► ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลทับปริก

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก


► จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลโคกหาร  

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมศูนย์ไอซีที องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร


ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรถาวร ณ จังหวัดกระบี่ หนึ่งใน ๗ ตลาด นำร่อง สร้างโอกาสให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพสินค้าตรงตามความต้องการผู้บริโภค โดย นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และมอบแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ และ เกษตรจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ณ บริเวณศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น หลักสูตร: การเลี้ยงโคเนื้อ

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายอดิศร อิ่มเอิบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น (หลักสูตร: การเลี้ยงโคเนื้อ) โดยร่วมบูรณาการกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 

ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► ประชุมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่และเยี่ยมชมฟาร์มแพะตัวอย่าง

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 พร้อมด้วยนางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศรีผ่องฟาร์ม หมู่ที่ 2 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานสภาฯในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี ๒๕๖๒ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นายประภาส กาเยาว์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


 จัดเวทีเสวนาเรื่อง "วิกฤติหรือโอกาสการทำปาล์มคุณภาพเข้าสู่โรงงานสกัด"

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดเวทีเสวนา เรื่อง "วิกฤติหรือโอกาสการทำปาล์มคุณภาพเข้าสู่โรงงานสกัด" (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 

ณ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่"


► ร่วมตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ (สกัดน้ำมันปาล์ม) ณ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาลำทับ และ บริษัท ไทยศรีทอง จำกัด


► ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดองค์กรปศุสัตว์ดีเด่นเขต ๘

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่, นายประกอบ บ่มเกลี้ยง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่, นายสุภาพ บุญชูวงศ์ สมาชิกสภาเกษตกรจังหวัดกระบี่, นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดองค์กรปศุสัตว์ดีเด่นเขต ๘ ณ สำนักงานที่ทำการสหกรณ์แพะและปศุสัตว์กระบี่ จำกัด


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามงานตามมติสภาฯ ทั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมซันดารีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจภาคใต้

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และ นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พนักงานฯ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจภาคใต้ โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรของภาคใต้ ทั้งในส่วนของพืชไร่และพืชสวน ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะพร้าว ฯลฯ และนำเสนอข้อมูล แนวคิดของปัญหาและอุปสรรค ในเวทีการประชุมสัมมนาฯ สู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรในภาคใต้

ณ โรงแรมทวิลโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒" โดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดกระบี่ (อบก.ส่วนจังหวัดกระบี่) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ๙/๑๐


► ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการขอรับการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการขอรับการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานฯ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติการขอรับจัดสรรงบประมาณและแนวทางการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ


► จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น รุ่นที่ ๒ เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ มิถุยายน ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมบูรณาการกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น รุ่นที่ ๒ เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก โดยมีนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดหลักสูตรการอบรมฯ ณ มัสยิดบ้านแหลมกรวด หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ นายอดุลย์ งามผิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ มาบรรยายสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด วิเคราะห์ เสนอวิธีการ แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด แนวทางในการขยายเครือข่ายการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด และความต้องการในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างสอดคล้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒" โดยมี นายพันศักดิ์  จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่  ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ เพื่อเผยเพร่องค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ บริเวณเต็นท์โดมข้างห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒" โดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการจัดนิทรรศการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๓ และพิจารณาโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมประชุมการดำเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.)

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ให้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่


► โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดกระบี่

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สภาการเกษตรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดประชุมสัมมนา "โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดกระบี่” โดยมีนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ และการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายก อบจ.กระบี่ เป็นผู้ดำเนินการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกัญชา เช่น นายศรัณย์พงษ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ นายสุเทพ เลาหะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคทางการแพทย์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ หมอทวี หมันหมาด เภสัชกรรมไทย สมาคมแพทย์แผนไทย เป็นต้น เข้าร่วมเสวนา ทั้งนี้มีประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน ขณะที่นายสิทธิพร จริยพงศ์ กล่าวว่า ได้จัดในหลายจังหวัดเพื่อให้เกษตรกรและผู้ป่วยเข้าถึงและเป็นอาชีพการปลูกในอนาคตได้ด้วย เพื่อให้กัญชาสามารถจำหน่ายได้จะได้เป็นอาชีพทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกร

ณ ห้องประชุมกิ่งจัน อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้ายุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒) ณ โรงเรียนบ้านย่านอุดม หมู่ ๗ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ไบโอดีเซล B ๑๐๐ สู่เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้จัด "โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ไบโอดีเซล B ๑๐๐ สู่เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่” โดยมีนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา และนายสมศักดิ์ แก้วเกิด ประธานคณะทำงานด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดโครงการอบรมสัมมนา โดยในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ นายชาญณรงค์ ไชยรัตน์ และนายอธิราษฎร์ ดำดี มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจใช้น้ำมันไบโอดีเซล B ๑๐๐ และผู้ที่สนใจตั้งจุดแบ่งปัน B ๑๐๐ เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนไบโอดีเซล B ๑๐๐ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ต่อไป ทั้งนี้มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เกษตรกรทั่วไป และพนักงานสำนักงานฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร โดยมีข้าราชการ จิตอาสา และประชาชน ร่วมพิธีและร่วมชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย


► รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และหาทางออกให้แก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องของเกษตรกร หนึ่งในข้อเสนอหลังการประชุม กนป. การประชุมในวันนี้เป็นการลงพื้นที่มารับฟังข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้าการดำเนินตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ราคาปาล์มตกต่ำ ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ในการผลักดันให้มีการใช้ B ๑๐ ทั่วประเทศ ทางกระทรวงพลังงานได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ให้บริหารจัดการนำน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกไปใช้ ในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งกระทรวงพลังงานถือเป็นนโยบายเร่งด่วนในการช่วยพยุงราคาปาล์มน้ำมันไม่ให้ตกต่ำ โดยจะรับน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน ๑ แสนตัน เพื่อไปผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (B ๑๐๐) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและผู้ค้ามาตรา ๗ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่วนข้อเสนอของเกษตรกร กลุ่มคนปลูกปาล์มวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย นำโดย นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ เรียกร้องให้มีการยกเว้นภาษีในการจำหน่าย น้ำมัน B ๑๐๐ ทุกวันนี้การรวมกลุ่มของเกษตรกรต้องลงทุนเอง อยากให้รัฐช่วยสนับสนุนงบประมาณ แต่ต้องอยู่ในกระบวนการทางออกของกฎหมาย

ณ ห้องประชุมพนมเบญจา (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 


► ร่วมงาน “One Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology"

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ คณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล พร้อมด้วย พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมงาน “One Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology” ครั้งที่ 4 และการเสวนาในหัวข้อ “ขับเคลื่อนที่คุ้มค่า เดินหน้าให้ยั่งยืน” ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คมนาคมทุกโหมด ตอบโจทย์ประเทศไทย” และมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชวนเข้าร่วมงานดังกล่าว


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามงานตามมติสภาฯ การประชุมครั้งนี้ได้เชิญ นายปรมินทร์ นุยงค์ภักดิ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มาบรรยายเรื่องการแจ้งครอบครองพืชสมุนไพร (กัญชา) เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย ทั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการรวบรวมข้อมูลผู้ต้องการครอบครองพืชสมุนไพร (กัญชา) เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย และพิจารณาโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒" โดย นายพันศักดิ์  จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ได้มอบหมายให้ นายประกอบ บ่มเกลี้ยง คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลเขาต่อ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลเขาต่อ เพื่อพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๒

ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก​ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีสมโภชน้ำอภิเษก​ จากนั้นในเวลา ​๑๒.๐๐ น.​ เข้าสู่พิธีตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก​ภายในพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม

ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "วังเทวดา" อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และพนักงาน ร่วมพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "วังเทวดา" โดย พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในเวลา ๑๑.๕๒ น. ตามฤกษ์อันเป็นมหามงคล

Iณ น้ำตกห้วยโต้ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" จังหวัดกระบี่

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และพนักงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่