ข่าวกิจกรรม


► ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากปาล์มน้ำมันผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชน

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม อวานี อ่าวนาง คลิฟฟ์ กระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จัตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และนายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากปาล์มน้ำมันผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชน โดยมีนายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ เพื่อนำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากปาล์มน้ำมันผลิตไฟฟ้าในชุมชน รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการวัสดุคงเหลือใช้จากปาล์มน้ำมันมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้าชุมชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มาปรับปรุงและประกอบการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


► จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะและโคเนื้ออย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การเกษตรกร

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะและโคเนื้ออย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การเกษตรกร โดยมีนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีน.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น และน.สพ.โฆษิต อารีกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (คณะสัตวแพทยศาสตร์) เป็นวิทยากรการฝึกอบรมฯ ซึ่งมีนายธีรพจน์ บุญชู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ คนที่ 2, นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เขตอำเภออ่าวลึก, นายสุขกาย จันทร์อ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและโคเนื้อในตำบลหนองทะเล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะและโคเนื้อในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและโคในตำบลหนองทะเล พัฒนาองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ โดยบูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (คณะสัตวแพทยศาสตร์) ให้เกษตรกรมีองค์ความรู้และมีความเข้าใจในการจัดการที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการยกระดับอาชีพ สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารต่อประชากรในพื้นที่ และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะและโคให้ก้าวหน้าจนเกิดความเข้มแข็งสามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป


► ประชุมการติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดภาคใต้ (พัทลุง, นครศรีธรรมราช, กระบี่, สตูล)

วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดภาคใต้ (พัทลุง, นครศรีธรรมราช, กระบี่, สตูล) โดยมีนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งกำกับการปฏิบัติงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ เป็นประธานการประชุมฯ นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงสาธิตไผ่ของเกษตรกร ซึ่งเป็นองค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายธีรพจน์ บุญชู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ คนที่ ๒ เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมีคณะทำงานฯ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุม ประกอบด้วย วาระเพื่อพิจารณา (๑) ปรับปรุงแก้ไขคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (๒) พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓) พิจารณาโครงการประกวดเมนูแพะ (๔) พิจารณาโครงการส่งเสริมตลาดโคเนื้อ และ (๕) พิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาเกษตรกรด้านการดูแลรักษาสัตว์ สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันนำเสนอ และแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่อไป


► ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า "ทุเรียนทะเลหอย" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น ๒ เลขที่ ๕

นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า "ทุเรียนทะเลหอย" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีนายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่, นายสุภาพ จีนเมือง พาณิชย์จังหวัดกระบี่, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สินค้าทุเรียนทะเลหอย เป็นสินค้าที่มีความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก สามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้า GI ได้ และในการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อชี้แจงกิจกรรมการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย"ทุเรียนทะเลหอย" สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมคณะทำงาน จัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสื่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า "ทุเรียนทะเลหอย" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ร่าง ๓ ร่าง คำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “ทุเรียนทะเลหอย ร่างคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “ทุเรียนทะเลหอย “ร่างแผนการควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “ทุเรียนทะเลหอย” นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดข้อมูลการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า "ทุเรียนทะเลหอย" และในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ร่าง ๓ ร่าง คำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “ทุเรียนทะเลหอย ร่างคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “ทุเรียนทะเลหอย “ร่างแผนการควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “ทุเรียนทะเลหอย” ด้วย โดยมีการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอขึ้นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าดังกล่าว ในประเด็นต่างๆ ทั้งขอบเขตพื้นที่ คุณภาพ คุณสมบัติ คุณลักษณะเฉพาะ กระบวนการผลิต ประวัติของสินค้าลักษณะภูมิศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสินค้า รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในการตรวจสอบควบคุมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภายหลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว หลังจากนี้จะมีการประชุมเพื่อปรับปรุงร่างให้มีความสมบูรณ์ ยื่นเสนอไปทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา และจะประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวน ให้เกษตรกรเข้าร่วมจะต้องขึ้นทะเบียน ของเกษตรกร GAP และทะเบียนพาณิชย์ ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indication : GI) ตามลำดับต่อไป


► จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะและโคเนื้อ ภายใต้โครงการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การเกษตรกร

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะและโคเนื้อ ภายใต้โครงการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การเกษตรกร โดยมีนายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการฝึกอบรมฯ ซึ่งมีน.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น และน.สพ.โฆษิต อารีกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (คณะสัตวแพทยศาสตร์) เป็นวิทยากรการฝึกอบรมฯ

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะและโคเนื้อในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและโคในตำบลเกาะศรีบอยา พัฒนาองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ โดยบูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (คณะสัตวแพทยศาสตร์) ให้เกษตรกรมีองค์ความรู้และมีความเข้าใจในการจัดการที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการยกระดับอาชีพ สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารต่อประชากรในพื้นที่ และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะและโคให้ก้าวหน้าจนเกิดความเข้มแข็งสามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป


► ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ โดยมีนายสุภาพ จีนเมือง พาณิชย์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุมฯ ซึ่งมีหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกระบี่ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมให้จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ปลูกกาแฟโรบัสต้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด และผลักดันแผนเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ซึ่งแนวทางการส่งเสริมจะเริ่มจากเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) "กาแฟเมืองกระบี่" เชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านคาเฟ่ดัง ในจังหวัด รวมถึงติดตามความคืบหน้าการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications:GI) สินค้า “ทุเรียนทะเลหอย" อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► ร่วมกับคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ จังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ดำเนินการตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทั้ง ๒๓ โรง ในจังหวัดกระบี่

สรุปผลการตรวจสอบสต๊อกน้ำมัน ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. CPO จำนวน ๒๗,๖๘๕.๓๓๖ ตัน ลดลงจากเดือนก่อน จำนวน ๓,๒๗๗.๙๓๐ ตัน (พ.ค.๖๕ จำนวน ๓๐,๙๖๓.๖๖ ตัน) คิดเป็น ๑๐.๕๙%
๒. CPKO จำนวน ๖,๗๖๕.๒๕๗ ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจำนวน ๓,๔๒๗.๒๓๑ ตัน (พ.ค.๖๕ จำนวน ๓,๕๒๗.๒๓๑ ตัน) คิดเป็น ๙๗.๓๙%
๓. ปริมาณผลปาล์มที่รับซื้อ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ มิ.ย. ๖๕ จำนวน ๒๙๗,๕๓๘.๑๖๕ ตัน ลดลงจากเดือนก่อนจำนวน ๑๕๕,๓๕๘.๖๐๑ ตัน (พ.ค.๖๕ จำนวน ๔๕๒,๘๙๖.๗๖๖ ตัน) คิดเป็น ๓๔.๓๐%
๔. ปริมาณผลปาล์มที่ใช้ในการผลิต ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ มิ.ย. ๖๕ จำนวน ๓๒๖,๙๘๔ ตัน ลดลงจากเดือนก่อนจำนวน ๒๘๑,๔๓๕.๔๐๑ ตัน (พ.ค.๖๕ จำนวน ๖๐๘,๔๑๙.๔๐๑ ตัน) คิดเป็น ๔๖.๒๖%


► จัดเวทีประชาพิจารณ์แผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดเวทีการจัดทำประชาพิจารณ์แผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายสมหมาย ยกบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดเวทีฯ ซึ่งมีสมหมาย เพชรเครือ ปศุสัตว์อำเภอเหนือคลอง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการจัดทำประชาพิจารณ์ฯในครั้งนี้

การจัดเวทีฯ ในครั้งนี้ เป็นกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ตามนโยบายสภาเกษตรกรแห่งชาติที่กำหนดให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดละ ๑ ตำบล เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในตำบล และเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรในลักษณะของการนำร่องหรือการทำเป็นตัวอย่าง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างน้อย ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้านหนี้สิน ๒. ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ๓. ด้านที่ดินทำกิน ๔. ด้านราคาสินค้าเกษตร ๕. ด้านสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และ ๖. ด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งการขับเคลื่อนจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล เป็นการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ ตามที่แผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลได้กำหนด ซึ่งจะมีกิจกรรมที่นำไปขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตรตามภารกิจบทบาทของหน่วยงานที่ได้ร่วมกันดำเนินการตามแนวทางที่ได้จัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล โดยการประสานงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป


► ร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ โดยมี นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมฯ และมีนายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ ประธานที่ประชุมฯ ได้ดำเนินการตามวาระการประชุมประกอบด้วยวาระเพื่อพิจารณา (๑) ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ และ (๒) ระเบียบวาระการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เลขที่ ๑๒๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ๗๗ จังหวัด ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันนำเสนอ และแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ต่อไป


► รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๕ จากนายชาญยุทธ ดำดี ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคจังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายผู้ผลิตโคตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะเปิดตลาดซื้อขายและเพิ่มช่องทางในการซื้อขายโคให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งสร้างฟาร์มให้ได้การรับรองมาตรฐานสากล (GAP) มาตรฐานฮาลาล และสนับสนุนวิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน

ซึ่งการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรผ่านหน่วยงานภาครัฐ การส่งเสริมเกษตรกรทั้งด้านการผลิต การจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร พร้อมทั้งมีสิทธิในการจัดทำข้อเสนอการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เพื่อเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัดหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติให้พิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และตัวแทนเกษตรกรมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนด


► ลงพื้นที่ประสานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและโคเนื้อ เพื่อหารือสอบถามความต้องการของกลุ่มฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ นำไปจัดกิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ลงพื้นที่ประสานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและโคเนื้อ เพื่อหารือสอบถามความต้องการของกลุ่มฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ นำไปจัดกิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้คัดเลือกตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรในลักษณะของการนำร่อง หรือการทำเป็นตัวอย่าง โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาของเกษตรกร องค์กรเกษตร ของตำบลเกาะศรีบอยา หาแนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงตามความต้องการของชุมชน

อีกทั้งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรผ่านหน่วยงานภาครัฐ การส่งเสริมเกษตรกรทั้งด้านการผลิต การจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร พร้อมทั้งมีสิทธิในการจัดทำข้อเสนอการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เพื่อเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัดหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติให้พิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และตัวแทนเกษตรกรมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนด


► ร่วมงานการประกวดทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดกระบี่ ๒๕๖๕ ในรูปแบบ New Normal ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่

นายประกอบ บ่มเกลี้ยง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และนายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดกระบี่ ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์ในการกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กรรมของทุเรียนพื้นเมือง หรือ ทุเรียนบ้าน และเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมือง ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุเรียนพื้นเมือง ในจังหวัดกระบี่ และเป็นการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทยปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบ New Normal ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับคุณสมบัติของผู้ส่งผลทุเรียนเข้าประกวดในครั้งนี้ จะต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกระบี่ ซึ่งทุเรียนที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นทุเรียนที่ปลูกในจังหวัดกระบี่สามารถระบุที่มาของทุเรียนได้ โดยมีการประกวดใน ๒ ประเภท คือประเภททุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีเหลือง จำนวนที่ส่งเข้าประกวดต้นละ ๑ ตัวอย่าง ตัวอย่างละ ๒ ผล และประเภททุเรียนพื้นเมืองกระบี่เนื้อสีขาว จำนวนที่ส่งเข้าประกวดต้นละ ๑ ตัวอย่าง ตัวอย่างละ ๒ ผล ทุเรียนที่ส่งประกวดทั้ง ๒ ประเภทจะต้องสุกพร้อมรับประทาน ในการตัดสินมีลักษณะดีทั้งภายนอกภายใน ไม่มีโรคและแมลงทำลาย มีขนาดพอเหมาะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินกว่าปกติ มีความสด และมีขั้วติดผล ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลิตทุเรียนได้ ๒ ประเภท โดยไม่จำกัดจำนวนตัวอย่าง

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอ่าวพระยาเกษตรอุตสาหกรรม (AKI) ได้แก่ เนื้อแพะแปรรูปแช่แข็ง แพะสะเต๊ะสมุนไพร ทอดมันแพะ แหนมแพะ และซุปตีนแพะ ซึ่งเป็นสินค้าของกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และนอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานฯ ได้ทราบถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ต่อไป


► ลงพื้นที่ประสานกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ลงพื้นที่ประสานกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรผ่านหน่วยงานภาครัฐ การส่งเสริมเกษตรกรทั้งด้านการผลิต การจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร พร้อมทั้งมีสิทธิในการจัดทำข้อเสนอการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เพื่อเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัดหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติให้พิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และตัวแทนเกษตรกรมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนด


► ร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ท่าเรือบ้านขุนสมุทร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีฯ นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ ประมงจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายประหยัด เกื้อกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


► ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน ซึ่งประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุม ประกอบด้วย วาระเรื่องเพื่อทราบ มติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และคำสั่งคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ามันปาล์ม ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และวาระเพื่อพิจารณา การกำหนดปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่เหมาะสม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันนำเสนอ และแสดงความคิดเห็นตามวาระของที่ประชุม เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด ราคา รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ต่อไป


► ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

นายธีรพจน์ บุญชู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ คนที่ ๒ เป็นประธานประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีคณะทำงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งมีนายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุม ประกอบด้วย วาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
(๑) พิจารณาแนวทางดำเนินการจัดประกวดเมนูอาหารแพะ จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ในงานเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ วันจันทร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรจังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
(๒) พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ปศุสัตว์อาสาให้เพียงพอต่อการบริการในแต่ละพื้นที่ และศักยภาพในการปฏิบัติจริง
(๓) พิจารณากำหนดมาตรฐานราคากลางปศุสัตว์มีชีวิต ให้ไปในทิศทางเดียวกัน (แพะ โค และอื่นๆ)
(๔) พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ราคาแพง
(๕) พิจารณาปัญหาเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม เกษตรพันธะสัญญา (ด้านปศุสัตว์)
ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันนำเสนอ และแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม เพื่อจะนำไปประกอบการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ต่อไป


► ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


► ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมไผ่ปล้อง โรงแรมปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีวาระการบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประกอบด้วย (๑) นโยบายทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปี ๒๕๖๗ และหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๒) การประสานความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) แนวทางการจัดทำโครงการลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด และลักษณะโครงการที่ดี และนอกจากนี้ยังได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวนรอบปี ๒๕๖๗) Workshop จำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ (๑) ด้านการท่องเที่ยว (๒) ด้านการเกษตร (๓) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต และ (๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง ทบทวน การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และโครงการฯ ของจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป


► ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ร้าน มัช แอนด์ เมลโลว์ (MUCH & MELLOW)

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีวาระเพื่อทราบ ประกอบด้วย (๑) การสนับสนุนเงินงบประมาณโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และ (๒) การเชื่อมโยงช่องทางการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “กาแฟเมืองกระบี่”

ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้สอบถามที่ประชุมในเชิงข้อกฏหมายและนโยบายของกาแฟ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และนอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรจังหวัดกระบี่ต่อไป


► ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ส่วนจังหวัดกระบี่ (อบก. ส่วนจังหวัด) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ๙/๑๐

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ส่วนจังหวัดกระบี่ (อบก. ส่วนจังหวัด) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประกอบด้วย วาระเพื่อทราบ ข้อมูลสถานะเกษตรกรลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน และวาระเพื่อพิจารณา คำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ของจังหวัดกระบี่ จำนวน ๒ ราย ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นในวาระของที่ประชุม เพื่อบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนให้เกิดประโยชน์ที่ดีและยั่งยืน ต่อไป


► ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมและต้นกล้าพืชกระท่อม “ตามโครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ตอนกลาง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานราก ภายใต้พื้นฐานผู้ประกอบการในระดับชุมชน” จังหวัดตรัง

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกรจังหวัดตรัง (อ.ต.ก.) ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางสาวประภาวดี บุญแก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมและต้นกล้าพืชกระท่อม “ตามโครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ตอนกลาง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานราก ภายใต้พื้นฐานผู้ประกอบการในระดับชุมชน” จังหวัดตรัง โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีฯ ,นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ซึ่งมีนายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ ๒, สภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง, เกษตรจังหวัดตรัง, ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง, ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง, องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกรจังหวัดตรัง เขต ๔ ,ส่วนราชการในจังหวัดตรัง และรัฐวิสาหกิจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้

การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดนครศรีธรรมราช และสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย เป้าหมายจังหวัดละ ๑๐๐,๐๐๐ ต้น สำหรับจังหวัดตรัง มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๔๒ รายพื้นที่ปลูกกระท่อม จำนวน ๖๑๓ ไร่ และได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์กระท่อม จำนวน ๕๗,๖๗๔ ต้น ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการรวม ๒ รุ่น ในระหว่างเดือนมีนาคม และเมษายน ๒๕๖๕ เกษตรจำนวน ๗๒ คน และได้ประเมินองค์ความรู้ของเกษตรกรภายหลังการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว


► มอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจที่เข้าร่วม "โครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา การผลิตกล้วยไม้สกุลหวาย ปลอดสาร"

วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ มอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายให้กับนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เกษตรกร และผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา การผลิตกล้วยไม้สกุลหวาย ปลอดสาร ที่มีการฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เนื่องจากปาล์มน้ำมันและยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกระบี่ เกษตรกรพึ่งพารายได้จากการทำสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว อย่างไรก็ตาม ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันและยางพาราที่เกษตรกรขายได้ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร จึงมีควรมีการส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากการทำสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่จึงบูรณาการร่วมกับศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตรและการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อบรมให้ความรู้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเรื่องการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายขึ้น เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา ต่อไป


► ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภายใต้โครงการฝึกอบรมการปลูกปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืน โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Galent (ประเทศฝรั่งเศส)

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ ๕ บ้านหินดาน ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภออ่าวลึก พร้อมด้วยนายอธิราษฎร์ ดำดี คณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่, นายสุภาพ บุญชูวงศ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ (เขตอำเภอปลายพระยา), นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่และพนักงานสำนักงานฯ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภายใต้โครงการฝึกอบรมการปลูกปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืน โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Galent (ประเทศฝรั่งเศส) ที่ได้เข้ามาศึกษาการปลูกปาล์มอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอปลายพระยา และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ประกอบด้วย ฝรั่งเศส กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


► ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านทุ่งปรือ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขวาง ป่าโคกยาง และป่าเขาช่องบางเหรียง หมู่ที่ ๔ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางสาวประภาวดี บุญแก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นได้ ต่อไป


► ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหลงทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหลงทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีวาระเพื่อทราบ ประกอบด้วย (๑) วงเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒) คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๑๒๕๘/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด และวาระเรื่องเพื่อพิจารณา กลุ่มเกษตรกรทำสวนคีรีวงขอกู้เงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหลงเงินทุนในการผลิตและการตลาด ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นตามวาระที่ประชุม และพิจารณากลุ่มเกษตรกรที่ขอรับเงินกู้ ที่ต้องการแหล่งทุนไปใช้ในการดำเนินงานและการพัฒนากลุ่มฯ ต่อไป


► เข้าพบเกษตรจังหวัดกระบี่เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการแยกผลปาล์มร่วงและการจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันปลอมในจังหวัดกระบี่

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเกษตรกรจังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และนายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน เข้าพบ นายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการแยกผลปาล์มร่วง และการจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันปลอมในจังหวัดกระบี่ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้

การหารือในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่สร้างความเสียหายต่อเกษตรกร และเกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสูญเสียรายได้มหาศาล พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ต่อไป


► ประชุมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าทุเรียนทะเลหอย จังหวัดกระบี่

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายกฤตพร บุษย์เพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าทุเรียนทะเลหอย จังหวัดกระบี่ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย (๑) ร่าง คำสั่งจังหวัด เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “สินค้าทุเรียนทะเลหอย” (๒) การกำหนดข้อมูลการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าทุเรียนทะเลหอย และ (๓) ร่าง คำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าทุเรียนทะเลหอย ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระที่ประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และเตรียมจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสินค้าทุเรียนทะเลหอย จังหวัดกระบี่ ต่อไป


► โครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา การผลิตกล้วยไม้สกุลหวาย ปลอดสาร

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ ๕ บ้านหินดาน ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา การผลิตกล้วยไม้สกุลหวาย ปลอดสาร โดยมีนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ, นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และมี ดร. สุดชาย กำเนิดมณี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตรและการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยาการ ซึ่งมีนายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่, นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ และเกษตรกรที่สนใจเข้าโครงการในครั้งนี้

ความเป็นมาของการจัดโครงการในครั้งนี้ เนื่องจากปาล์มน้ำมันและยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกระบี่ เกษตรกรพึ่งพารายได้จากการทำสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว อย่างไรก็ตาม ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันและยางพาราที่เกษตรกรขายได้ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร จึงควรมีการส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากการทำสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่จึงบูรณาการร่วมกับศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตรและการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อบรมให้ความรู้เกษตรกรและผู้ที่สนใจเรื่องการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายขึ้น เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา ต่อไป


► ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ ๕ บ้านดินดาน ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมี นายชำนาญ นุ่นดำ เกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ นายพันธนู ใจกว้าง เกษตรอำเภออ่าวลึก เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสมยศ ณ นคร นายอำเภออ่าวลึก และนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภออ่าวลึก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานฯ ซึ่งมี นายปกครอง ชูศรี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่, นายอธิราษฎร์ ดำดี คณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระบี่น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ, หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ภาคเอกชน, องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่, ธนาคาร ธกส. สาขาอ่าวลึก, ธนาคารออมสิน สาขาอ่าวลึก, และเกษตรกรในพื้นที่อ่าวลึกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานในครั้งนี้

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญา ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ อีกทั้งเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จัก และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระบี่น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ ได้แก่ ปาล์มโมทีน น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ และโลชั่นบำรุงผิวปาล์มแดง ซึ่งเป็นสินค้าของกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานฯ ได้ทราบถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ต่อไป


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีสมาชิกเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีนางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุม ประกอบด้วยวาระเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย
(๑) พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๒) โครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา การผลิตกล้วยไม้สกุลหวาย ปลอดสาร
(๓) การเลือกตั้งรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ คนที่ ๑
(๔) การปรับปรุงแก้ไขคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดกระบี่
(๕) การเสนอการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันปลอมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
(๖) พิจารณานำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการแยกผลปาล์มร่วงจังหวัดกระบี่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระที่ประชุม เพื่อจะนำไปประกอบการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ต่อไป


► ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการอันดามันโกกรีน

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมกระบี่ฟร้อนเบย์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ (อำเภออ่าวลึก) เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการอันดามันโกกรีน โดยมีนายอมฤต ศิริพรจุฑากุล อดีตสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระบี่ เป็นประธาน และมีนายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการมูลนิธิภาคใต้สีเขียว เป็นผู้กล่าวที่มาที่ไปของกิจกรรมฯ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและพิจารณาร่างปฏิบัติการอันดามันโกกรีน และร่วมเสนอแนะแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตามแนวทางอันดามันโกกรีน เพื่อใช้สำหรับทุกภาคส่วน และเป็นแนวทางในการจัดทำกิจกรรมในด้านต่างๆ สู่เป้าหมาย ต่อไป


► ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อพิจารณาการกำหนดให้มีการรับซื้อ-ขายปาล์มทะลายที่มีคุณภาพ ซึ่งจากปัจจุบันพบว่า มีการจำหน่ายปาล์มทะลายไม่ได้คุณภาพ และแยกลูกร่วง ส่งผลกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในภาพรวม การประชุมในครั้งนี้ จึงพิจารณาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายปาล์มทะลายที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบที่ดี สู่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันที่ได้มาตรฐาน ต่อไป


► ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมฯ และมีสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ๗๗ จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมฯ และประธานที่ประชุมฯ ได้ดำเนินการตามวาระการการประชุมประกอบด้วย วาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ (๑.) การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านพืชไร่ (คณะกรรมการด้านพืชไร่) (๒.) เรื่องสูตรโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันสภาเกษตรกรแห่งชาติ (คณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน) และ (๓.) เรื่องการใช้มาตรฐานการควบคุมสินค้าปาล์มน้ำมันร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) (คณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน)

โดยนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้นำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องสูตรโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมัน ให้ดำเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) และรัฐบาล เพื่อพิจารณาสูตรราคากลางของปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ และคุณภาพปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการควบคุมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ควบคุมโครงสร้างของราคาปาล์มน้ำมันให้มาเสถียรภาพมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

ส่วนเรื่องการใช้มาตรฐานการควบคุมสินค้าปาล์มน้ำมันร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเดิมกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการอยู่เป็นภาคทั่วไป ให้เป็นภาคบังคับ โดยการผลักดันให้สินค้าปาล์มน้ำมันถูกกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อให้สินค้าปาล์มน้ำมันเป็นมาตรฐานที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ต่อไป


► ประชุมคณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมฯ และมีนายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ

ประธานที่ประชุมฯ ได้ดำเนินการตามวาระการประชุมประกอบด้วยวาระเพื่อพิจารณา (๑.) ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ และ (๒.) ระเบียบวาระการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เลขที่ ๑๒๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ๗๗ จังหวัด ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันนำเสนอ และแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายธีรพจน์ บุญชู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ คนที่ ๒ เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีคณะทำงานฯ พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมฯ

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุมประกอบด้วย วาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

(๑.) พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๒.) โครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา การผลิตกล้วยไม้สกุลหวายปลอดสาร
(๓.) แนวทางการเลือกตั้งรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ คนที่ ๑
(๔.) การปรับปรุงแก้ไขคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดกระบี่
(๕.) ตรวจความเรียบร้อยของร่างรายงานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
(๖.) (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
(๗.) กำหนดวันและสถานที่การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
(๘.) ขอเชิญหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันนำเสนอ และแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม และสรุปตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป


► ประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านทางระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM (Zoom Video Conference) โดยมีนายอธิราษฎร์ ดำดี คณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ฯ ซึ่งมีนายสมคิด สังขมณี ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมฯ
ประธานที่ประชุมฯได้ดำเนินการตามวาระการประชุมประกอบด้วยวาระเพื่อพิจารณา (๑.) พิจารณาโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมัน และ (๒.) พิจารณาความต้องการและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระที่ประชุม เพื่อนำไปประกอบการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างประโยชน์สำหรับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ต่อไป


► ร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอันดามัน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวประภาวดี บุญแก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำ มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอันดามัน ประจำปี ๒๕๖๕ (ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรัง) เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อนและประชาสัมพันธ์ใช้ชาวประมง ประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมปล่อยเรือตรวจการประมงทะเลออกปฏิบัติการ และร่วมปล่อยสัตว์น้ำ (ปูม้า-กุ้ง-ปลา) ๙๐๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่ทะเล โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำ มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอันดามัน ประจำปี ๒๕๖๕


► ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ (ชั้น๓)

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายมงคล ศรีสุข สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อทราบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย และโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนทะเลหอย อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีมอบแพะพระราชทานจากสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอปลายพระยา

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางสาวประภาวดี บุญแก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีมอบแพะพระราชทานจากสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงมีพระราชานุมัติให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเตรียมแพะแบล็คเบงกอล จำนวน ๑๓ ตัว เพื่อส่งมอบให้แก่สหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด จังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ ๔ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ปาล์มโมทีน น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ ๑๐๐% และผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๕ โดยมีนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอลำทับ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนางสาวจันทร์ฉาย เพ็ญเขตวิทย์ เกษตรอำเภอลำทับ กล่าวรายงาน เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตและเชื่อมโยงตลาด ก่อให้เกิดการสร้างรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


► ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกระบี่ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ๙/๑๐

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายอรชุน ฟองประไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกระบี่ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อทราบรายงานผลภาพรวม การดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดกระบี่, ผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔, แจ้งแผนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕, ผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่, รายงานกรณีหน่วยงานราชการแสดงความประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เขตปฏิรูปจังหวัดกระบี่ แปลงหมายเลข ๖๐๓ ท้องที่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ และตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ๙/๑๐

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


► ร่วมหารือการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตามโครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อม ภาคใต้ตอนกลาง

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมหารือการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตามโครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อม ภาคใต้ตอนกลาง เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานรากภายใต้พื้นฐานผู้ประกอบการในระดับชุมชน นำไปสู่การปฏิบัติ (ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ) ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย กับสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ตอนกลางและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว แนะนำโครงการฯ และความก้าวหน้าการดำเนินงาน จากนั้นร่วมกันหารือแนวทางขับเคลื่อนพืชกระท่อมสู่การปฏิบัติ ต่อไป


► ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงกล้วยไม้สัญจร พฤกษาอันดามัน จังหวัดกระบี่

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายธีรพจน์ บุญชู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "กล้วยไม้สัญจร พฤกษาอันดามัน จังหวัดกระบี่" โดยมีนายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานฯ และมีนายวัชรพงศ์ พันธุ์แตง ผู้บริหารงานสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ได้มีช่องทางระบายผลผลิต ขยายช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้มีการจัดบูทจำหน่ายสะเต๊ะเนื้อแพะสมุนไพร แกงแพะทะเลใต้ และเนื้อแพะ โดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอ่าวพระยาเกษตรอุตสาหกรรม (AKI) และประชาสัมพันธ์ปาล์มโมทีน น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ ๑๐๐% โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕


► ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

นางสาวประภาวดี บุญแก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยนายอรชุน ฟองประไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ปาล์มโมทีน น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ ๑๐๐% และผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ


► ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ (ปาล์มโมทีน) และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ในงานเกษตรแฟร์และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๐

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ (ปาล์มโมทีน) และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ในงานเกษตรแฟร์และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๐ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕“ นายอธิราษฎร์ ดำดี เจ้าของผลิตภัณฑ์ ปาล์มโมทีน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ร่วมออกบู๊ทจัดนิทรรศการ และให้ความรู้ ถึงขั้นตอนการผลิต ประโยชน์ของน้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แปรรูปจากน้ำมันปาล์มแดงแก่ผู้สนใจภายในงาน ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัย โควิด ๑๙


► ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านบากัน หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ และได้รับความรู้ด้านวิชาการ


► ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร เศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม

ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๖ และที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร เศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม (แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล) ตำบลเกาะศรีบอยา ซึ่งเป็นตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล ปราชญ์เกษตร ผู้แทนองค์กรเกษตรกร เป็นต้น ทั้งนี้ยังได้สอบถามปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพพื้นที่ และประกอบการวางแผนขับเคลื่อนงานให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป


► คัดค้านมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่) ได้เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวในที่ประชุมสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยและเครือข่าย เรื่อง คัดค้านมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ โดยมีเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินนโยบายของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวและมีตัวแทนเกษตรกรที่เป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) และมีสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดต่างๆทำหน้าที่ตัวแทนของพี่น้องชาวสวนปาล์ม ทั้ง ๔๐๐,๐๐๐ ครอบครัว ทั่วทั้งประเทศไทย ตัวแทนของพี่น้องชาวสวนปาล์มจึงขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงถึงเรื่องราวต่างๆทางด้านปาล์มน้ำมันที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้พี่น้องได้รับทราบ
ในเบื้องต้นเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันขอแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลที่ได้ดูแลจัดการปาล์มน้ำมันด้วยนโยบายต่างๆเพื่อให้สถานการณ์ปาล์มน้ำมันดีขึ้น มีการปรับสมดุลโดยการใช้น้ำมันปาล์มไปผลิต ไฟฟ้า มีโครงการประกันรายได้ มีการเพิ่มการใช้ไบโอดีเซล บี๗ บี๑๐ บี๒๐ ทำให้ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น มีโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน มีมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่านน้ำมันปาล์มเพื่อป้องกันการลักลอบน้ำมันปาล์มเถื่อน โดยการขนส่งทางบก ทำให้การเก็บสต็อกน้ำมันปาล์มลดลง ทำให้ราคาปาล์มน้ำมันมีราคาสูงขึ้น ได้รับราคาปาล์มทะลายที่ดีขึ้นในปี ๒๕๖๔ หลังจากประสบปัญหาราคาตกต่ำต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี มีการศึกษาจัดทำโครงสร้างราคาปาล์มทะลาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการรับซื้อปาล์มทะลายจากเกษตรกร และอีกทั้งยังมีมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแปรรูปน้ำมันปาล์มเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเป็นอนาคตที่สำคัญของน้ำมันปาล์มและชาวสวนปาล์ม ในการบริหารของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่ผ่านมาปรากฎว่า

๑. มาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่านน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะลักของน้ำมันปาล์มฯ เข้ามาในประเทศจากการลักลอบนำเข้าและนำผ่านน้ำมันปาล์มฯ โดยเร่งด่วน และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มภายในประเทศ มีการทบทวนให้มีการเปิดด่านสะเดาซึ่งเป็นการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกให้กับ สปป.ลาว โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อการประชุม กนป. เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงคัดค้านของตัวแทนเกษตรกร ผู้ทรงคุณวุฒิฯโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และโรงรี ไฟน์น้ำมันบริโภค

๒. มีการปรับลดการใช้ไบโอดีเซลจาก บี๗ บี๑๐ บี๒๐ เหลือ บี๗ และลดจาก บี๗ เหลือ เพียง บี๕ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มีผลถึง ๓๑ มี.ค. ๖๕ ซึ่งจะทำให้ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลลดลงอย่างมาก มีผลกระทบต่อการใช้น้ำมันปาล์ม การผลิตไบโอดีเซล และกระทบต่อสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในทันที ดังที่เกิดขึ้นแล้ว คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันได้แต่เพียงรับทราบเท่านั้น

๓. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดยกำหนดราคาเป้าหมายผลปาล์มทะลาย (อัตราน้ำมัน ๑๘%) ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม กิโลกรัมละ ๔.๐๐ บาท ใช้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ ๒,๗๗๔ กิโลกรัม วงเงิน ๗,๖๖๐.๐๐ ล้านบาท ยังเป็นการใช้ตัวเลขเดิม แนวความคิดเดิม ไม่มีการปรับตัวเลขต้นทุนปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยการผลิต ต้นทุนของเกษตรกรมีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นมากกว่า ๒ เท่าตัว

๔. โครงการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มโดยการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยกรมการค้าภายในเป็นประธาน มีการปรับสเปคให้นำน้ำมันกรดสูง ๗-๙% ไปใช้ได้ ทำให้เกิดการนำน้ำมันกรดสูงจากบ่อน้ำเสียไปผสมขาย และช่วงที่มีการรับซื้อ พบว่าไม่ได้ทำให้ราคาปาล์มทะลายดีขึ้นตามเป้าหมาย และมีการปรับเงื่อนไขการส่งน้ำมัน การเลื่อนเวลาส่งมอบ เอื้อต่อผู้ค้า

๕. โครงการติดตั้งมิเตอร์เรียลไทม์เพื่อวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ ดำเนินการโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ล่าช้า ไม่แล้วเสร็จ วัดได้เพียงปริมาณน้ำมันที่เก็บอยู่ในถัง ไม่ทราบปริมาณไหลเข้า - ออก ของน้ำมันปาล์ม ยังเป็นช่องว่างให้เกิดข้อบกพร่องในการบริหารปาล์มน้ำมันได้

๖. โครงสร้างราคาปาล์มทะลายและน้ำมันปาล์ม มีมติ กนป.มาตั้งแต่วันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๑ ให้มีการจัดทำโครงสร้างราคาปาล์มทะลายและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการรับซื้อผลผลิตปาล์มทะลายจากเกษตรกรและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค มีการตั้งอนุโครงสร้างราคาปาล์มฯ โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะ มีการดำเนินการล่าช้า ไม่แล้วเสร็จ ทำให้มีการกดราคารับซื้อปาล์มทะลายของเกษตรกรในช่วงที่มีผลผลิตมากทุกๆปี ไม่น้อยกว่าปีละ ๓,๖๐๐ ล้านบาท ทำให้มีความผันผวน มีการปั่นป่วนราคาปาล์มทะลายและราคาน้ำมันปาล์มเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา หากล่าช้าอีกต่อไป วงจรของการกดราคาปาล์มทะลายอย่างรุนแรงก็จะเกิดขึ้นอีกใน ๒ เดือนข้างหน้า ทำให้ผลการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ไม่สัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติยังไม่แล้วเสร็จย่อหย่อนในการปฏิบัติ สะท้อนถึงโครงสร้างเชิงอำนาจที่ไม่สมบูรณ์ ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เมื่อมีมติมาแล้วก็ต้องขอมติ ครม.แล้วแต่ละหน่วยงานนำไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะได้ผลเพียงใดหรือไม่ กนป.ไม่มีดาบอาญาสิทธิ์เพื่อรักษานโยบายที่ดีเพื่อชาวสวนปาล์มได้อย่างยั่งยืน การทำงานของหน่วยงานต่างๆ มีการแทรกแซงจากกลุ่มตลาดการค้าและการแข่งขันทางการเมือง ทำให้ขาดเสถียรภาพ ขาดเอกภาพในการทำงานทางด้านนโยบาย ขาดความศักดิ์สิทธิ์ ทางสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยและเครือข่ายขอคัดค้าน มติของคณะกรรมการนโขบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) ดังเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและขอให้และบริหารจัดการดุลอำนาจทางการเมืองขององค์กรเพื่อยืนหยัดประโยชน์ในการทำงานให้มีคุณค่าสูงสุดต่อประโยชน์ของพี่น้องชาวสวนปาล์ม และต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภค ให้มีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพื่อเป็นหน่วยงานสำคัญทางด้านนโยบายเพื่อสร้างเศรษฐกิจปาล์มน้ำมันให้เกิดความยั่งยืนเป็นเศรษฐกิจของชาติที่สำคัญให้ได้ตามความมุ่งหมาย ต่อไป


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ได้มีการ "ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕" โดยมีนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- การเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล พ.ศ.๒๕๖๕
- โครงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่
ทั้งนี้นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ และนายวัฒน เริงสมุทร เลขานุการนายกอบต.หนองทะเล ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกัน ต่อไป


► ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ (ชั้น ๓)

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายมงคล ศรีสุข สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อทราบ
๑. ข้อมูลสถิติการค้าไทย-ลาว ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๒. การอบรมหลักสูตร “ก้าวแรกของการส่งออก ทูตพาณิชย์พบผู้ประกอบการ”
๓. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
๔. ข้อมูลพื้นที่ปลูก “ทุเรียนหมอนทองทะเลหอย” และการส่งเสริมเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา มอบหมายให้นายธีรพจน์ บุญชู รองประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- การเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล พ.ศ.๒๕๖๕
- โครงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- ตรวจความเรียบร้อยของร่างรายงานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
- กำหนดวันและสถานที่การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่


► ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อทราบแนวทางการจัดงานฯ และเพื่อพิจารณาการกำหนดรูปแบบการนำเสนอกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมเสริม และประเด็นความรู้ต่างๆ


► ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นางสาวประภาวดี บุญแก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจระดับจังหวัด โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งเป็นการจัดอบรม รุ่นที่ ๓ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจระดับจังหวัด จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมาย


► ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลกจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๔ “Halt soil Salinization, boost Soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวประภาวดี บุญแก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลกจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๔ “Halt soil Salinization, boost Soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”, นิทรรศการวิชาการด้านดิน, นิทรรศการมีชีวิต และแปลงสาธิตการพัฒนาทรัพยากรดินทางการเกษตร ได้แก่ สาธิตการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย, การปลูกผักบนกระเบื้องด้วยระบบน้ำเกษตรอัจฉริยะ และการปลูกผักหวานญี่ปุ่นในกระสอบ โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน


► ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวประภาวดี บุญแก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยนายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้บริการด้านเอกสารและกระเป๋าเอนกประสงค์


► ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Sleeping Mask จากกากกาแฟชะมดเช็ด”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พนักงาน ร่วมโครงการยกระดับการผลิตสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Sleeping Mask จากกากกาแฟชะมดเช็ด” ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จัดโดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)


► ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากปาล์ม”

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับการผลิตสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ “การผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากปาล์ม” ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระบี่น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่" จัดโดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)


► ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ D-HOPE ฟิน ฟิน ท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ชุมชนท่องเที่ยวตำบลอ่าวลึกน้อย

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวตำบลอ่าวลึกน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางสาวประภาวดี บุญแก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ D-HOPE ฟิน ฟิน ท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ชุมชนท่องเที่ยวตำบลอ่าวลึกน้อย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาเที่ยวในตำบลอ่าวลึกน้อย และภายในงานมีการจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลอ่าวลึกน้อย และการเสวนาทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในยุควิกฤติโควิด ๑๙ และยุคสังคมออนไลน์ โดยมีนายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานศูนย์บริการท่องเที่ยวตำบลอ่าวลึกน้อย


► ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Online Business Matching Andaman Bazaar (Krabi Meet and Match ๒๐๒๑)

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Online Business Matching Andaman Bazaar (Krabi Meet and Match ๒๐๒๑) จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ตามโครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่ กับผู้ประกอบการสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคู่เจรจาไม่น้อยกว่า ๓๐ คู่


► เข้ายื่นหนังสือข้อคัดค้านการนำผ่านน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายอธิราษฎร์ ดำดี คณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และนางสาวประภาวดี บุญแก้ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้ายื่นหนังสือข้อคัดค้านการนำผ่านน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการผ่านด่านศุลกากรสะเดา และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑ ถึงท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมครม.สัญจร


► ประชุมสภา​เกษตรกร​แห่งชาติ​ ครั้ง​ที่​ ๑ ปีงบประมาณ​ ๒๕๖๕

วันที่​ ๒๙​ ตุลาคม​ ๒๕๖๔​ เวลา​ ๐๘.๓๐ -​ ๑๖.๓๐ น. ณ​ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

นาย​พันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธาน​สภา​เกษตรกร​จังหวัด​กระบี่ พร้อมด้วยนายบุญส่ง นับทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ร่วม​การประชุมสภา​เกษตรกร​แห่งชาติ​ ครั้ง​ที่​ ๑ ปีงบประมาณ​ ๒๕๖๕ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์​ เพื่อพิจารณา
๑.​ ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ​ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลื​อก​ตั้งสมาชิกสภา​เกษตรกร​แห่งชาติ
๒.​ การแก้ไขข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล​ พ.ศ. ​๒๕๕๕
๓.​ ขอความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ชั้น ๒

ได้มีการ "ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณา
- ขอความเห็นชอบโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- พิจารณาการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่

► ยื่นหนังสือข้อเสนอให้ยกเลิกมาตรการปรับลดสัดส่วนผสมขั้นต่ำของไบโอดีเซล บี๗ และน้ำมันดีเซลธรรมดาเป็นร้อยละ ๖

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายอธิราษฎร์ ดำดี คณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ท่านอาจารย์เอนก ลิ่มศรีวิไล และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้ายื่นหนังสือข้อเสนอให้ยกเลิกมาตรการปรับลดสัดส่วนผสมขั้นต่ำของไบโอดีเซล บี๗ และน้ำมันดีเซลธรรมดาเป็นร้อยละ ๖ ถึงท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มารับข้อเสนอดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ ๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีข้อเท็จจริงเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
๑. น้ำมันไบโอดีเซล บี๑๐๐ ไม่ได้เป็นภาระหลักของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
๒. การใช้ข่าวโจมตีน้ำมันไบโอดีเซล บี๑๐๐ เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทำลายขวัญและกำลังใจของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม
๓. นโยบายการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี๑๐๐ มาผสมกับน้ำมันดีเซลจนได้รับการยอมรับมาตรฐานเป็น บี๗ บี๑๐ และบี๒๐ เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานสะอาด ลดมลภาวะ สร้างเศรษฐกิจในชาติ
๔. รัฐบาลควรรักษานโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชนมากกว่าการมองแค่เรื่องราคาน้ำมันอย่างเดียว
๕. สถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เป็นตามกลไกตลาดโลกแต่ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำมาเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ปีนี้เป็นปีแรกที่ราคาปาล์มน้ำมันดีขึ้น
๖. ปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้นระยะยาว ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกได้ง่ายเหมือนพืชชนิดอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายชั่วคราวเช่นนี้ โดยไม่มีมาตรการดีๆมารองรับจะก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อห่วงโซ่การผลิตปาล์มทั้งระบบ

► ร่วมประชุมผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมประชุมผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านระบบ ZOOM เพื่อวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ และร่างวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และทางเลือกของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินที่มีความเหมาะสมและลำดับความสำคัญสำหรับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔" ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา มอบหมายให้นายธีรพจน์ บุญชู รองประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา
๑. ขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ขอความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๓. ตรวจความเรียบร้อยของร่างรายงานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
๔. กำหนดวันและสถานที่การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
๕. พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่

► ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดิน สิทธิในที่ทำกิน น้ำและชลประทาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดิน สิทธิในที่ทำกิน น้ำและชลประทาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในกรณีถูกโค่นล้มทำลายสวนปาล์ม ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และ พื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมพร แต่งแก้ว ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้นต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ชั้น ๓


► เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อน และนายราเชน จันทร์อ่อน ทนายความ เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ กรณีเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าโค่นทำลายต้นปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ หมู่ ๕ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นที่ดินทำกินที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับ ๑๐๐ ปี รวมเนื้อที่ ๑๗ ไร่เศษ ในการนี้เกษตรกรจึงได้เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมเพื่อการมีสิทธิในที่ดินทำกินต่อไป


► โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวเสาวนีย์ หยุ้งแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมบูรณาการร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนิดาข้าวเกรียบปลาโบราณ เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดกระบี่ (OSS กระบี่) เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา และผู้ประกอบการ บริษัท โฟโต้ คาเฟ่ จำกัด ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนิดาข้าวเกรียบปลาโบราณ หมู่ ๖ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ให้ได้รับการช่วยเหลือ อุดหนุน ในการพัฒนาธุรกิจ และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ จากผู้ให้บริการทางธุรกิจภาคเอกชน ในการยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ MSMEs (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ด้านเกษตร


► ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรในการขอความเป็นธรรมกรณีถูกโค่นล้มทำลายสวนปาล์มน้ำมัน

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นายสมพร แต่งแก้ว ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดินฯ พร้อมด้วยนายสมนึก เกาะกลาง คณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดินฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร ในการขอความเป็นธรรม กรณีถูกโค่นล้มทำลายสวนปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก และพื้นที่หมู่๖ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ตามที่ เกษตรกรได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องการขอความเป็นธรรมในกรณีถูกโค่นล้มทำลายสวนปาล์ม ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จำนวน ๕ ราย และพื้นที่หมู่ที่๖ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ ราย และทางคณะทำงานฯได้นำเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าสู่วาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดินฯ ศึกษาข้อเท็จจริง ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป


► ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดทุเรียนพื้นเมือง จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๔ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกระบี่ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดทุเรียนพื้นเมืองและการแข่งขันกวนทุเรียนพื้นเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมอบรมการปลูกพืชทางเลือก (โกโก้) ในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายมงคล ศรีสุข สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมการปลูกพืชทางเลือก (โกโก้) ในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร จัดโดย บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด ณ ศูนย์บริการและถ่ายเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา มอบหมายให้นายประกอบ บ่มเกลี้ยง คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา
- การบูรณาการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนเมืองร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่
- โครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารตำบลอ่าวลึกน้อย
- ตรวจความเรียบร้อยของร่างรายงานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
- กำหนดวันและสถานที่การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ชั้น ๒

ได้มีการ "ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา
๑. การนำเสนอการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินของเกษตรกรตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
๒. การก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
๓. ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย
๔. การจัดตั้งตลาดกลางปศุสัตว์ผลิตผลทางการเกษตร
๕. แนวทางการสนับสนุนการปลูกผักริมเลของบ้านบากัน
๖. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๗. การรับฟังความคิดเห็นร่าง พระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ...
และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่

► ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยนายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่


► ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นางสาวพัชรินทร์ หมายงาม  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" หรือวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


► การนำเสนอแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเกษตรกร ตำบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นายธีรพจน์ บุญชู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ คนที่ ๒ เข้ารับหนังสือจากชมรมเรือหัวโทง เรื่องการแก้ปัญหาไม่มีพื้นที่การจอดเรือหัวโทง และการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ในพื้นที่ตำบลหนองทะเล และชี้แจงความก้าวหน้าการนำเสนอแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเกษตรกร ตำบลหนองทะเล โดยการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับที่ดินทำกิน ในแอพพลิเคชั่นบอกดิน ๒ เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ในการส่งเรื่องไปยังส่วนกลางของกรมที่ดิน ซึ่งได้เปิดโครงการ “บอกดิน ๒” เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย ๆ เพียงใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่าน ๔ ช่องทาง (ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์) ดังนี้
๑. ทางเว็บไซต์ : https://bokdin2.dol.go.th
๒. ทาง LINE Official Account แอดไลน์ไอดี : @teedin คลิกที่เมนู “บอกดิน”
๓. ทาง Mobile Application “SMARTLANDS” คลิกเมนู “บอกดิน”
๔. สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง ๔๖๑ แห่ง ทั่วประเทศ


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ โดยมีระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบในหลายประเด็น ได้แก่
๑.การปลูกโกโก้พืชเศรษฐกิจตัวใหม่
๒.การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกจัดสรรที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน ท้องที่อำเภอเมืองกระบี่และอำเภอเขาพนม
๓.ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธการ และเงื่อนไข การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฯ
๔.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๔ ภาค "สกช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน :แผนชุมชนต้นทุนแห่งอนาคต"
และมีประเด็นสำคัญในเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่
การนำเสนอแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเกษตรกร ตำบลหนองทะเล และการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นต้น


► ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพิชชา แคนยุกต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดในพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


 ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ศูนย์การเรียนรู้เรื่องแพะ หมู่ที่ ๘ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ตรวจสอบลานเทปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบลานเทปาล์มน้ำมันในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จำนวน ๑๕ ลาน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธาน พาณิชย์จังหวัดกระบี่ เป็นรองประธาน และคณะทำงานประกอบด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สรรพากรพื้นที่กระบี่ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ นายอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๓-๖ กระบี่ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจสอบและกำกับผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ให้ดำเนินการรับซื้อปาล์มน้ำมันคุณภาพตามมาตรฐานทะลายปาล์มน้ำมันและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


► ประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่/ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร เพื่อพิจารณา
- การประเมินผลการกำหนดราคาปาล์มน้ำมันตามโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
- ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. ... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ
- ข้อเสนอแนวทางการจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลผลิตปาล์มน้ำมันในแต่ละพื้นที่จังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมัน (รายเดือน)
- การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน
และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่

 


► ร่วมบรรยาย “การปลูกโกโก้ พืชเศรษฐกิจตัวใหม่”

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมบรรยาย “การปลูกโกโก้ พืชเศรษฐกิจตัวใหม่” ซึ่งอีกเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร จัดโดย สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด ณ หอประชุมศาลาเขาช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


► ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดิน สิทธิในที่ทำกิน น้ำและชลประทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดิน สิทธิในที่ทำกิน น้ำและชลประทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ตำบลเขาพนม และตำบลหนองทะเล จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมพร แต่งแก้ว ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงาน และผู้แทนจากสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น


► ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) กาแฟขี้ชะมด ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ ปี ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา


► ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่-พังงา

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสมพร แต่งแก้ว ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดิน ฯลฯ และนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้ายื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่-พังงา เพื่อให้แนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ที่มีความประสงค์ขอเอกสารสิทธิ์หนังสือสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน ๙๑ ราย ณ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่-พังงา


► ร่วมสัมมนาโครงการ "การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ"

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง "มุมมองโครงสร้างราคาปาล์มด้านเกษตรกร" ในงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ จัดโดย กรมการค้าภายในร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงแรมกระบี่มารีไทม์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

นายประภาส กาเยาว์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๔ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ชั้น ๓

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดย นายสมศักดิ์ แก้วเกิด ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา
- การจัดประชุมสัมมนาวิจัยและเผยแพร่โครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
- การบริหารจัดการในระบบปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย
และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่

► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมซันดา รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ได้มีการ "ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา
- การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมแพะและปศุสัตว์
- แนวทางการจัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔
- การนำเสนอและคัดเลือกนวัตกรรมดีเด่น สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ข้อเสนอการพัฒนาเกษตรกรเป็นเกษตรอัจฉริยะ
และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่


► ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอเอกสารสิทธิ์

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นายสมพร แต่งแก้ว ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดินฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร ที่มีความประสงค์ขอเอกสารสิทธิ์หนังสือสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน จำนวน ๗๐ ราย ในพื้นที่หมู่ ๒ และหมู่ ๓ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มีมติให้คณะทำงานทรัพยากรที่ดินฯ ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่ดินดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร และผลักดันให้เกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้มีที่ดินครอบครองถูกกฎหมายอย่างทั่วถึง


► ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอเอกสารสิทธิ์

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๔ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านทรัพยากรที่ดินฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอเอกสารสิทธิ์หนังสือสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน จำนวน ๘๙ ราย ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามที่มีตัวแทนเกษตรกรเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอรับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติให้คณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่ดินดังกล่าว และให้การช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น เพื่อผลักดันให้เกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้มีที่ดินครอบครองอย่างถูกกฎหมาย เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป


► ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรตำบลอ่าวลึกน้อย

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ได้มอบหมายให้ นายธีรพจน์ บุญชู คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมแพะและปศุสัตว์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่

โดยวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ออกตรวจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา และอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน ๑๒ โรง และวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ออกตรวจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่อำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ อำเภอเขาพนม และอำเภอเหนือคลอง จำนวน ๑๕ โรง


► ประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom เพื่อพิจารณา
- มาตรการลดพื้นที่เพราะปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ป่าไม้ที่หมดสัมปทาน
- ความคืบหน้าในการติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันและการบำรุงรักษาในอนาคตเพื่อการบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกปาล์มน้ำมัน
- ความคืบหน้าของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างราคา
- ผลกระทบต่อปริมาณการใช้ไบโอดีเซลจากการบังคับใช้เชื้อเพลิงตามมาตรฐานยูโร ๕
- การคาดการณ์และแผนการบริหารจัดการสต๊อกปาล์มน้ำมัน พ.ย.๖๓ - มิ.ย.๖๔
- แนวทางมาตรการและเงื่อนไขที่เหมาะสม สำหรับการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาสต๊อกปาล์มน้ำมันและราคาปั๊มน้ำมันทะลาย ปี ๒๕๖๔
ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► หารือแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมหารือแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตำบลอ่าวลึกน้อย) กับส่วนราชการและผู้นำชุมชน เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ต่อไป


► ขับเคลื่อนโครงการ "ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน" ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗  มกราคม ๒๕๖๔

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ บูรณาการโครงการร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติปากคลองอ่าวลึกน้อย ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นการลงพื่้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มที่ ๒ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ "ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม  ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One Province One Agro - Industrial Community : OPOAI-C)" ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นไป


► ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรในการเปิดรับคำขอสินเชื่อโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย (SMEs One) และส่งต่อให้กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขากระบี่ ได้ดำเนินการต่อไป ซึ่งปัจจุบันนี้ มีผู้ประกอบการสนใจและมีความประสงค์ขอสินเชื่อโครงการ SMEs One จำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่
๑.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติปากคลองอ่าวลึกน้อย ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
๒.วิสาหกิจชุมชนกระบี่น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
๓.วิสาหกิจชุมชนวนิดาข้าวเกรียบปลาโบราณ หมู่ที่ ๖ บ้านนาทุ่งกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
๔.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบอยาสามัคคี ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► ขับเคลื่อนโครงการ "ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน" ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ บูรณาการโครงการร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระบี่น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ "ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One Province One Agro - Industrial Community : OPOAI-C)" ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ให้มีความยั่งยืนต่อไป


► ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ได้มีการ "ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔" โดยนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๔, การรับมอบหมายตัวชี้วัดสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่


► ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และนายบุญส่ง นับทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom cloud meetings) เพื่อพิจารณา
- การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านประมง (ครั้งที่ ๙)
- การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- การปรับปรุงแก้ไขระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม พ.ศ.๒๕๕๕
- การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการ บริหารจัดการความมั่นคงในระดับภาค ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการ บริหารจัดการความมั่นคงในระดับภาค ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โดยในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือ “เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” กับ พลตรีจำรัส สังขะวร รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11 ดร.วิริยะ แต้มแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ นายทวี สร้อยสิริสุนทร เลขาธิการสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ ณ โรงแรมชฎา แอด นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อร่วมกันสร้างความ​เข้มแข็งของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ยกระดับเป็นแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาฟาร์มตัวอย่างต้านภัย covid-19 ภาคใต้ การสร้างฐานข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกร ผลักดันขึ้นสู่ข้อเสนอระดับนโยบาย เพื่อให้การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาของเกษตรกรเป็นปัญหาร่วมในระดับภาค (ภาคใต้)​ ด้านที่ดิน หนี้สิน แหล่งน้ำ สินค้าเกษตร สิทธิและสวัสดิการ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นต้น


► ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันดินโลกจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๓ "Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน"

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้พนักงานฯ ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันดินโลกจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๓ "Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยภายในงานมีกิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม แปลงสาธิตการพัฒนาทรัพยากรดินทางการเกษตร ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และการเสวนา หัวข้อ "รักษ์ปฐพี คืนชีวีให้แผ่นดิน สู่วิถีเกษตรกรรมยั่งยืน"


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ได้มีการ "ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- (ร่าง) คำสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรระดับตำบล จังหวัดกระบี่
- แนวทางการนำเสนอผลงานเด่นสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ
- การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของเกษตรกร
และพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓" โดย นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร ประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้พนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติและข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ณ โรงเรียนบ้านพระแอะ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


► รับหนังสือร้องเรียนจากเกษตรกรตำบลเขาพนม ในการขอหนังสือสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ รับหนังสือร้องเรียนจากเกษตรกรตำบลเขาพนม ในการขอหนังสือสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน ในพื้นที่หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๖ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จำนวน ๓๐ ราย เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้ช่วยพิจารณาและผลักดัน ให้เกษตรกรที่ถือครองที่ดินมือเปล่า ได้มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินอย่างถูกกฎหมาย ต่อไป


► ร่วมสนับสนุนของรางวัลสำหรับออกร้านมัจฉากาชาด เนื่องใน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมสนับสนุนของรางวัลสำหรับออกร้านมัจฉากาชาด เนื่องใน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” เพื่อนำมาบรรเทาทุกข์และกิจกรรมสาธารณกุศล รวมน้ำใจสู่กาชาด เงินทุกบาทสู่สังคม โดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ซึ่งจังหวัดกระบี่โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ กำหนดการจัดงานปีใหม่และงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ได้มอบหมายให้ นายธีรพจน์ บุญชู คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) คำสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรระดับตำบล จังหวัดกระบี่ และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้มี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


► ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. ... และโครงสร้างราคา

วันที่ ๕ พฤษจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารรัฐสภา

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประชุมอนุกรรมาธิการศึกษา พรบ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน และโครงสร้างราคา โดยใช้ร่างพรบ.ปาล์มน้ำมันฯ ที่เสนอโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการพิจารณาเพื่อนำเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎร โดยการผลักดันจากสส.สาคร เกี่ยวข้อง และสส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดกระบี่


► ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ตรวจเยี่ยม มหา'ลัยแพะนานาชาติ กระบี่ และแสดงผลงานโครงการความร่วมมือในการนำผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน Model แพะในจังหวัดกระบี่ และแพะในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อความยั่งยืน ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้บูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะและปศุสัตว์ตำบลคลองยา (สบู่และครีมบำรุงผิวหน้าจากน้ำนมแพะ) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดินแดง (สบู่จากกาแฟและชาจากดอกและยอดกาแฟโรบัสต้า) ณ ศรีผ่องฟาร์ม บ้านน้ำจาน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ได้มีการ "ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พิจารณาทบทวนคำสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางสาวเสาวนีย์ หยุ้งแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่


► ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓" โดยนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการปฏิบัติงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๔, การรับมอบหมายงานพนักงานย้ายมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ (นางสาวเสาวนีย์ หยุ้งแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ), การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี จากนั้นในเวลา ๑๙.๑๙ น. ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► จัดโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมบูรณาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะและปศุสัตว์ตำบลคลองยา ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในหัวข้อ "การทำสบู่จากนมแพะและครีมบำรุงผิวหน้าจากน้ำนมแพะ" และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ในหัวข้อ "การทำสบู่จากกาแฟและชาจากดอกและยอดกาแฟโรบัสต้า" เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ต่อไป


► จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์กรเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แพะ

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมบูรณาการระหว่างองค์กรเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์กรเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แพะ โดยภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงแพะเพื่อสร้างรายได้เสริมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน และการตัดแต่งเนื้อแพะและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวด “เมนูอาหารแพะ” จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์  จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ได้มอบหมายให้ นายธีรพจน์ บุญชู คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมกิจกรรม "สร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย"

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายอรชุน ฟองประไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายทรรศศิวรรธน์ เจริญงาน เข้าร่วมกิจกรรม "สร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย" ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย ครั้งที่ ๒ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลและการแก้ไขปัญหาด้านน้ำบาดาลในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร


► ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อมอบเกียรติบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานฯ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท่าเทียบเรือบ้านท่าเลน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๒ เพื่อพิจารณาแผน/ผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และพิจารณาแผน/ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคใต้ จำนวน ๓ โครงการ) ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ๙/๑๐