ข่าวกิจกรรม

► ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการเพาะเห็ดตีนแรดแบบครบวงจรและปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับเพาะเห็ดในถุงพลาสติก  

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการเพาะเห็ดตีนแรดแบบครบวงจรและปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับเพาะเห็ดในถุงพลาสติก" ภายใต้โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบอยาสามัคคี ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► ให้การต้อนรับและร่วมศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอลำทับ  

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสาวประภาวดี เหมือนเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้ให้การต้อนรับและร่วมศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอลำทับ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร​ ปี​ ๒๕๖๒ โดยได้ศึกษาดูงานใน ๓ พื้นที่ ดังนี้

๑. ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน​ โดย นางสาวสุชัญญานมาศ สุขาพันธุ

๒. ศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้กาแฟขี้ชะมด​ โดย นายพิศิษฐ์ เป็ดทอง

๓. ศึกษาเรียนรู้การทำน้ำมันสมุนไพรและการเลี้ยงมดแดง โดย นางจันท์นิภา หวานสนิท
     ณ​ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใสสด​ ต.ดินอุดม​ อ.ลำทับ​ จ.กระบี่​


► ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นายอดิศร อิ่มเอิบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนข้อมูลการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนข้อมูลการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายแก่ นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

จัดโดย: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่


► กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อพัฒนากลุ่มองค์กรเกษตรกรตำบลดินแดง

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง เพื่อพัฒนากลุ่มองค์กรเกษตรกรให้แก่เกษตรกรตำบลดินแดง ซึ่งต่อยอดจากการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล-อำเภอ (อ.ลำทับ) ปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสุธีร์ ปานขวัญ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรง 

ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๑ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► ร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในการสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับชุมชน โดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลอ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณา "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ในหัวข้อ "วิถีพอเพียงแบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" 

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณา "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ในหัวข้อ "วิถีพอเพียงแบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เพื่อยกย่องเชิดชูให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่นางสาวสุชัญญานมาศ สุขาพันธ์ คณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล (ต.ดินอุดม) สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน ตำบลดินอุดม อ.ลำทับจ.กระบี่


► ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณา "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ในหัวข้อ "วิถีพอเพียงแบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า"

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณา "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ในหัวข้อ "วิถีพอเพียงแบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เพื่อยกย่องเชิดชูให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ นายดลหล้อ เหมพิทักษ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไหนหนัง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมในงานโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมเขาพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


► การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ณ หอประชุมอำเภอเมือง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


► ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดและทอฟฟี่เพื่อสุขภาพจากน้ำผึ้งในจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดและทอฟฟี่เพื่อสุขภาพจากน้ำผึ้งในจังหวัดกระบี่” (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง) ภายใต้โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ซึ่งต่อยอดจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การยืดอายุการเก็บรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูปชนิดผงและก้อน

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยืดอายุการเก็บรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูปชนิดผงและก้อน" (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองปง) ภายใต้โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ซึ่งต่อยอดจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองปง หมู่ที่ 3 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนจากข้าวไร่ในจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนจากข้าวไร่ในจังหวัดกระบี่" (กลุ่มปลูกข้าวไร่ตำบลเพหลา) ภายใต้โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ซึ่งต่อยอดจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ณ กลุ่มปลูกข้าวไร่หมู่ที่ ๔ ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กับ โรงพยาบาลกระบี่

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

นายธีรพจน์ บุญชู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ คนที่ ๒ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กับ โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ณ ห้องประชุมคมกริบผู้กฤตยาคามี ชั้น ๕ ตึกอาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่


► ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การยืดอายุการเก็บรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแปรรูปบรรจุภัณฑ์สำหรับหน่อไม้ไผ่อบแห้ง

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยืดอายุการเก็บรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแปรรูปบรรจุภัณฑ์สำหรับหน่อไม้ไผ่อบแห้ง" (กลุ่มปลูกไผ่กิมซุง) ภายใต้โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ซึ่งต่อยอดจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯตำบลพรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านที่ ๓ บ้านเขาสามหน่วย ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองม่วง เพื่อชี้แจงแนวทางในการเสนอปัญหาและความต้องการในการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองม่วง เพื่อชี้แจงแนวทางในการเสนอปัญหาและความต้องการในการพัฒนาอาชีพผ่านทางสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ณ โรงเรียนบ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภอเหนือคลอง)

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเหนือคลอง เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)
 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภอคลองท่อม)

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)
 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยก่อนถึงวาระการประชุม นายประภาส กาเยาว์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ให้แก่สมาชิกและพนักงาน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภอเกาะลันตา)

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเกาะลันตา เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)
 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภอเขาพนม)

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเขาพนม เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)
 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

► นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ยืนยันร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม พ.ศ. ... 

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่) และคณะ ได้เข้าพบ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยืนยันร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม พ.ศ. ... พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลการปรับแก้ในประเด็นสำคัญหลายเรื่อง

ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภออ่าวลึก)

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภออ่าวลึก เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)
 
ณ ศาลาประชาคมอำเภออ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

► การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► ร่วมสนับสนุนสิ่งของเพื่อจัดให้เป็นรางวัลแก่ผู้ที่มาร่วมตักมัจฉากาชาดในงานปีใหม่และงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมสนับสนุน "พัดลมตั้งพื้น ๑๖ นิ้ว" จำนวน ๑ ตัว ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เพื่อจัดให้เป็นรางวัลแก่ผู้ที่มาร่วมตักมัจฉากาชาดในงานปีใหม่และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒)

ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่


► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภอปลายพระยา)

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอปลายพระยา เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)
 
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

► การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภอลำทับ)

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอลำทับ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)
 
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

► การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภอเมือง)

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเมือง เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)
 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

► ฝึกอบรมการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น อำเภอปลายพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อส่งเสริมอาชีพทางเลือกและยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/เกษตรกรทั่วไป ได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มและครอบครัว 

ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยกรวด ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► ฝึกอบรมการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น อำเภอคลองท่อม 

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อส่งเสริมอาชีพทางเลือกและยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/เกษตรกรทั่วไป ได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มและครอบครัว 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ติดตามผลการปฏิบัติงานในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากการที่ได้ร่วมบูรณาการดำเนินงานร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายอดิศร อิ่มเอิบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากการร่วมบูรณาการดำเนินงานกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการดำเนินโครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้ (กิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้นแบบในพื้นที่ จำนวน ๕๐ กลุ่มองค์กร) สำนักงานฯ ได้เสนอกลุ่มองค์กรเพื่อเข้าร่วมพิจารณา จำนวน ๓ กลุ่มนั้น ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ส่งมอบเตาอบแก๊สขนาดมาตรฐาน ๒ ถาด ๒ ชั้น ขนาด ๑.๒๘ ม. ขนาดถาด ๑๖*๒๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เสริม ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง และสร้างความเข็มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรต่อไป


► ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ประสานงานกับกลุ่มผู้ปลูกไผ่กิมซุง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2562  

ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และนายประกอบ บ่มเกลี้ยง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ประสานงานกับกลุ่มผู้ปลูกไผ่กิมซุง (นายปัญญา เพชรฉวาง) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (การปลูกไผ่แซมสวนปาล์มน้ำมัน) และการแปรรูปหน่อไม้ไผ่กิมซุงอบแห้ง ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในปี พ.ศ.๒๕๖๒

ณ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาสามหน่วย ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการดำเนินงานต่างๆในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


 ► การตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
นายพิศุทธ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ให้เข้าร่วมตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ โดยในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่อำเภออ่าวลึกและอำเภอปลายพระยา และในวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๑ ตรวจสอบในพื้นที่อำเภอเขาพนม และอำเภอเมือง

► ประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑" โดย นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร ประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ พิจารณาแนวทางในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพในการจำหน่ายผลผลิตร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม) จำกัด

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตยางพารา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ได้มี "การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตยางพารา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑" โดย นายกิจจา ทองทิพย์ ประธานคณะทำงานฯด้านการผลิตยางพารา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ และเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติการแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีออนไลน์ และการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน"

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นางสาวประภาวดี เหมือนเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางสาวเพ็ญพิชชา แคนยุกต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีออนไลน์ และการรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ๗๗ จังหวัด รุ่นที่ ๒" ณ เค ยู โฮม และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


► ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่


► ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ได้มี "การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑" โดย นายสมศักดิ์ แก้วเกิด ประธานคณะทำงานฯด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาจัดทำโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันระบบคุณภาพสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) มีมติมอบกระทรวงพาณิชย์พิจารณาจัดทำโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ โดยกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จัดทำโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมัน เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) พิจารณาดำเนินการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi ๒๐๑๘ ณ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► ศึกษาดูงานการลดพื้นที่ปลูกยางพารา สร้างทางเลือกในอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างความยั่งยืน

ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ ศึกษาดูงานการลดพื้นที่ปลูกยางพารา สร้างทางเลือกในอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพต้นแบบสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นางสาวสุชัญญานมาศ สุขาพันธ์ (ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน) ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยใช้พื้นที่สวนยางพาราปลูกพืชเศรษฐกิจ ไม้ยืนต้น สมุนไพร ไม้ผล และอื่นๆแซมในสวนยางพารา สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มี"การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ชี้แจงผลการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด

ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมชี้แจงผลการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ โดยมีข้อเสนอ 6 ข้อ เพื่อให้รัฐบาลรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบต่อพี่น้องเกษตรกร ที่ได้มาร่วมแสดงพลัง ไม่ว่าจะเป็นชาวสวนปาล์มน้ำมัน ผู้ประกอบการชมรมลานเทปาล์มน้ำมันของจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง และสมาพันธ์ลานเทปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ได้มารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อเรียกร้องต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำต่อไป

 


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการดำเนินงานต่างๆในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดกระบี่


► เสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ เพื่อขอพิจารณารับการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกิน

ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน เสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ เพื่อขอพิจารณารับการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกิน จากข้อมูลการสำรวจของคณะทำงานด้านที่ดินทำกินฯ สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ในพื้นที่ ๘ อำเภอของจังหวัดกระบี่ จำนวน ๕,๕๐๕ ราย


► เข้าร่วมชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการปาล์มน้ำมันและพืชพลังงานในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำทั้งระบบ

ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการปาล์มน้ำมันและพืชพลังงานในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำทั้งระบบ โดยได้มีเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ผู้ประกอบการชมรมลานเทปาล์มน้ำมันของจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง และสมาพันธ์ลานเทปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ได้รวมตัวกัน ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) เพื่อเรียกร้องต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำต่อไป


► ประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

คณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันระบบคุณภาพสัมพันธ์ โดย สกจ.กระบี่ พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และพิจารณากฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้คณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันระบบคุณภาพสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาต่อไป

Visitors: 2,962