ข่าวกิจกรรม

 จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น หลักสูตร: การเลี้ยงแพะแบบผสมผสาน  

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้นายอดิศร อิ่มเอิบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น หลักสูตร: การเลี้ยงแพะแบบผสมผสาน โดยร่วมบูรณาการกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๓ ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► การประชุมเชิงปฎิบัติการ "สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ"  

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างความเข็มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ" ซึ่งนายชวน ภูเก้าล้วน ได้กล่าวต้อนรับ โดยมีนายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ ๒ เป็นประธานในพิธี และนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน ในการประชุมฯได้มีการบรรยายและการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

- หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดย นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่

- ความเป็นไปได้ในการผลิตแพะเพื่อการส่งออกและแผนการตลาดกระบี่เมืองแพะ โดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทิพย์ และคณะ มหา'ลัยแพะนานาชาติ

- การรับฟังความคิดเห็นทบทวนโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ แกะ เพื่อความยั่งยืนจังหวัดกระบี่ และการกำหนดแนวทางการการพัฒนากระบี่เมืองแพะ โดย นายศรีสุวรรณ ค้าของ ปศุสตว์อำเภอคลองท่อม

ณ ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒" โดย นายพันศักดิ์  จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ได้มอบหมายให้ นายธีรพจน์ บุญชู คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะและการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลคลองยา  

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายอดิศร อิ่มเอิบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนายกระดับกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต่โครงการ"จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม" ณ กลุ่มสัมมาชีพห้วยยูงพัฒนา (กลุ่มเครื่องแกง) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลเขาต่อ

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลเกาะกลาง

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้บริการต่างๆแก่เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านทับปริก หมู่ที่ ๕ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลทรายขาว

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลคลองขนาน

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน


► ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯ

ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯ

ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลทุ่งไทรทอง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลบ้านกลาง

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง


► ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


 จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลทับปริก

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก


► จัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลโคกหาร  

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมศูนย์ไอซีที องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร


ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรถาวร ณ จังหวัดกระบี่ หนึ่งใน ๗ ตลาด นำร่อง สร้างโอกาสให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพสินค้าตรงตามความต้องการผู้บริโภค โดย นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และมอบแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ และ เกษตรจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ณ บริเวณศูนย์บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น หลักสูตร: การเลี้ยงโคเนื้อ

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายอดิศร อิ่มเอิบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น (หลักสูตร: การเลี้ยงโคเนื้อ) โดยร่วมบูรณาการกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 

ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► ประชุมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่และเยี่ยมชมฟาร์มแพะตัวอย่าง

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 พร้อมด้วยนางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศรีผ่องฟาร์ม หมู่ที่ 2 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานสภาฯในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี ๒๕๖๒ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นายประภาส กาเยาว์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


 จัดเวทีเสวนาเรื่อง "วิกฤติหรือโอกาสการทำปาล์มคุณภาพเข้าสู่โรงงานสกัด"

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดเวทีเสวนา เรื่อง "วิกฤติหรือโอกาสการทำปาล์มคุณภาพเข้าสู่โรงงานสกัด" (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 

ณ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่"


► ร่วมตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ (สกัดน้ำมันปาล์ม) ณ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาลำทับ และ บริษัท ไทยศรีทอง จำกัด


► ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดองค์กรปศุสัตว์ดีเด่นเขต ๘

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่, นายประกอบ บ่มเกลี้ยง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่, นายสุภาพ บุญชูวงศ์ สมาชิกสภาเกษตกรจังหวัดกระบี่, นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดองค์กรปศุสัตว์ดีเด่นเขต ๘ ณ สำนักงานที่ทำการสหกรณ์แพะและปศุสัตว์กระบี่ จำกัด


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามงานตามมติสภาฯ ทั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมซันดารีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจภาคใต้

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และ นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พนักงานฯ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจภาคใต้ โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรของภาคใต้ ทั้งในส่วนของพืชไร่และพืชสวน ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง มะพร้าว ฯลฯ และนำเสนอข้อมูล แนวคิดของปัญหาและอุปสรรค ในเวทีการประชุมสัมมนาฯ สู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรในภาคใต้

ณ โรงแรมทวิลโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒" โดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดกระบี่ (อบก.ส่วนจังหวัดกระบี่) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ๙/๑๐


► ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการขอรับการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการขอรับการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานฯ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติการขอรับจัดสรรงบประมาณและแนวทางการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ


► จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น รุ่นที่ ๒ เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ มิถุยายน ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมบูรณาการกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น รุ่นที่ ๒ เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก โดยมีนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดหลักสูตรการอบรมฯ ณ มัสยิดบ้านแหลมกรวด หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ นายอดุลย์ งามผิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ มาบรรยายสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด วิเคราะห์ เสนอวิธีการ แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด แนวทางในการขยายเครือข่ายการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด และความต้องการในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างสอดคล้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒" โดยมี นายพันศักดิ์  จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่  ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ เพื่อเผยเพร่องค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ บริเวณเต็นท์โดมข้างห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒" โดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการจัดนิทรรศการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๓ และพิจารณาโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมประชุมการดำเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.)

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ให้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่


► โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดกระบี่

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สภาการเกษตรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดประชุมสัมมนา "โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดกระบี่” โดยมีนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ และการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายก อบจ.กระบี่ เป็นผู้ดำเนินการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกัญชา เช่น นายศรัณย์พงษ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ นายสุเทพ เลาหะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคทางการแพทย์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ หมอทวี หมันหมาด เภสัชกรรมไทย สมาคมแพทย์แผนไทย เป็นต้น เข้าร่วมเสวนา ทั้งนี้มีประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน ขณะที่นายสิทธิพร จริยพงศ์ กล่าวว่า ได้จัดในหลายจังหวัดเพื่อให้เกษตรกรและผู้ป่วยเข้าถึงและเป็นอาชีพการปลูกในอนาคตได้ด้วย เพื่อให้กัญชาสามารถจำหน่ายได้จะได้เป็นอาชีพทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกร

ณ ห้องประชุมกิ่งจัน อาคารจันอิน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้ายุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒) ณ โรงเรียนบ้านย่านอุดม หมู่ ๗ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ไบโอดีเซล B ๑๐๐ สู่เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้จัด "โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ไบโอดีเซล B ๑๐๐ สู่เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่” โดยมีนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา และนายสมศักดิ์ แก้วเกิด ประธานคณะทำงานด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดโครงการอบรมสัมมนา โดยในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ นายชาญณรงค์ ไชยรัตน์ และนายอธิราษฎร์ ดำดี มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจใช้น้ำมันไบโอดีเซล B ๑๐๐ และผู้ที่สนใจตั้งจุดแบ่งปัน B ๑๐๐ เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนไบโอดีเซล B ๑๐๐ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ต่อไป ทั้งนี้มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เกษตรกรทั่วไป และพนักงานสำนักงานฯ เข้าร่วมอบรมสัมมนา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร โดยมีข้าราชการ จิตอาสา และประชาชน ร่วมพิธีและร่วมชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย


► รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และหาทางออกให้แก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องของเกษตรกร หนึ่งในข้อเสนอหลังการประชุม กนป. การประชุมในวันนี้เป็นการลงพื้นที่มารับฟังข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้าการดำเนินตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ราคาปาล์มตกต่ำ ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ในการผลักดันให้มีการใช้ B ๑๐ ทั่วประเทศ ทางกระทรวงพลังงานได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ให้บริหารจัดการนำน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกไปใช้ ในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งกระทรวงพลังงานถือเป็นนโยบายเร่งด่วนในการช่วยพยุงราคาปาล์มน้ำมันไม่ให้ตกต่ำ โดยจะรับน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน ๑ แสนตัน เพื่อไปผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (B ๑๐๐) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและผู้ค้ามาตรา ๗ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่วนข้อเสนอของเกษตรกร กลุ่มคนปลูกปาล์มวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย นำโดย นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ เรียกร้องให้มีการยกเว้นภาษีในการจำหน่าย น้ำมัน B ๑๐๐ ทุกวันนี้การรวมกลุ่มของเกษตรกรต้องลงทุนเอง อยากให้รัฐช่วยสนับสนุนงบประมาณ แต่ต้องอยู่ในกระบวนการทางออกของกฎหมาย

ณ ห้องประชุมพนมเบญจา (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 


► ร่วมงาน “One Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology"

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ คณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล พร้อมด้วย พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมงาน “One Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology” ครั้งที่ 4 และการเสวนาในหัวข้อ “ขับเคลื่อนที่คุ้มค่า เดินหน้าให้ยั่งยืน” ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คมนาคมทุกโหมด ตอบโจทย์ประเทศไทย” และมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชวนเข้าร่วมงานดังกล่าว


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามงานตามมติสภาฯ การประชุมครั้งนี้ได้เชิญ นายปรมินทร์ นุยงค์ภักดิ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ มาบรรยายเรื่องการแจ้งครอบครองพืชสมุนไพร (กัญชา) เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย ทั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการรวบรวมข้อมูลผู้ต้องการครอบครองพืชสมุนไพร (กัญชา) เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย และพิจารณาโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันยาเสพติด และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒" โดย นายพันศักดิ์  จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ได้มอบหมายให้ นายประกอบ บ่มเกลี้ยง คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลเขาต่อ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลเขาต่อ เพื่อพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๒

ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก​ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีสมโภชน้ำอภิเษก​ จากนั้นในเวลา ​๑๒.๐๐ น.​ เข้าสู่พิธีตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก​ภายในพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม

ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "วังเทวดา" อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และพนักงาน ร่วมพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "วังเทวดา" โดย พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในเวลา ๑๑.๕๒ น. ตามฤกษ์อันเป็นมหามงคล

Iณ น้ำตกห้วยโต้ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" จังหวัดกระบี่

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และพนักงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" จังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่


► ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และผู้มีคุณูปการต่อจังหวัดกระบี่

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี

ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางประชารัฐ

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางประชารัฐในอำเภอคลองท่อม อ่าวลึก และเมืองกระบี่


► จัดกิจกรรมฝึกอบรมการผลิตเครื่องจักสานจากทางปาล์มน้ำมันให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเตาะ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการผลิตเครื่องจักสานจากทางปาล์มน้ำมันให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเตาะ โดยร่วมบูรณาการกับกลุ่มผลิตเครื่องจักสานตำบลอ่าวลึกน้อย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมอาชีพทางเลือกโดยการนำวัสดุเหลือใช้จากต้นปาล์มน้ำมันมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


► ร่วมประชุมประจำเดือนหอการค้าจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

นางสาวประภาวดี เหมือนเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหอการค้าจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายสิริธร จุลชู ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุม ณ ห้องเกาะกลาง โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์เบย์ รีสอร์ท

► จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาโครงการอบรมสัมมนา "แนวทางขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B ๑๐๐" สู่เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และสถานการณ์วิกฤติปาล์มน้ำมันและแนวทางการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมสู่ความยั่งยืน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มจักสานบ้านพรุพี

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มจักสานบ้านพรุพี เพื่อพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปี พ.ศ ๒๕๖๒

ณ กลุ่มจักสานบ้านพรุพี ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ออกตรวจประเมินมาตรฐานลานเทในพื้นที่อำเภออ่าวลึก ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

นายพิศุทธิ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงาน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ออกตรวจประเมินมาตรฐานลานเทในพื้นที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► ออกตรวจประเมินมาตรฐานลานเทในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

นายอรชุน ฟองประไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงาน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ออกตรวจประเมินมาตรฐานลานเทในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่าหมาดพัฒนา

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษรกรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่าหมาดพัฒนา เพื่อพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม

ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่าหมาดพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


► ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ได้ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑

ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ๙/๑๐ 


► ร่วมศึกษาดูงานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ได้นำระบบมาตรฐาน RSPO

ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานสภาเกาตรจังหวัดกระบี่ ร่วมศึกษาดูงานโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันที่ได้นำระบบมาตรฐาน RSPO มาใช้ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตน้ำมันจังหวัดกระบี่ งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


► มอบน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล B๑๐๐ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในงาน "Krabi Naga Fest ๒๐๑๙"

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายธีรพจน์ บุญชู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และนายอธิราษฎร์ ดำดี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ มอบน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล B๑๐๐ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในงาน "Krabi Naga Fest ๒๐๑๙" วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลักดันการใช้น้ำมันปาล์ม B๑๐๐ สร้างความมั่นใจในการใช้น้ำมันปาล์ม B๑๐๐ สานต่อพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ สร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรและประเทศต่อไป


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒" โดยนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และพิจารณาแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► การเสวนา "ฝ่าวิกฤตปาล์มน้ำมัน สู่...ทางออกที่ยั่งยืน"

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมรับฟังการเสวนา "ฝ่าวิกฤตปาล์มน้ำมัน สู่...ทางออกที่ยั่งยืน" ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธิเปิดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่และพนักงาน ร่วมพิธิเปิดงานเกษตรแฟร์และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยโต้

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษรกรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยโต้ เพื่อพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยโต้ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะและปศุสัตว์ตำบลคลองยา

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษรกรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะและปศุสัตว์ตำบลคลองยา เพื่อพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม

ณ บี.เค.ฟาร์ม ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์บ้านทุ่งต้นไพ

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษรกรจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาความต้องการแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์บ้านทุ่งต้นไพ ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก เพื่อพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม


► ร่วมแถลงข่าว และลงนาม MOU การจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายธีรพจน์ บุญชู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่คนที่ ๒ พร้อมด้วย นายอรชุน ฟองประไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมแถลงข่าว และลงนาม MOU การจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► โครงการรณรงค์การใช้น้ำมันไบโอดีเซล "คาราวาน B ๑๐๐ ตามรอยพ่อ" ลดมลพิษ สร้างเศรษฐกิจไทย

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการรณรงค์การใช้น้ำมันไบโอดีเซล "คาราวาน B ๑๐๐ ตามรอยพ่อ" ลดมลพิษ สร้างเศรษฐกิจไทย โดยจัดขบวนรถคาราวาน B ๑๐๐ จากจังหวัดกระบี่ มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรต้องพึ่งพากันเอง สร้างกระแส และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมัน B ๑๐๐ หรือใช้น้ำมันปาล์ม ๑๐๐ % เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ และหาแนวทางในการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตปาล์มน้ำมันเป็นพลังงานทางเลือก ไบโอดีเซล B ๑๐๐ เพื่อพัฒนาปาล์มน้ำมันของประเทศไทยให้มีทางเลือกในการใช้และมีปริมาณการผลิตที่สมดุลเพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน ต่อไป

ซึ่งในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รถคาราวาน B ๑๐๐ ตามรอยพ่อจะพร้อมกัน ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อแถลงข่าว และสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B ๑๐๐ ตามรอยพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร” ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและพลังงานไบโอดีเซล


► ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ได้มีการ "ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒" โดย นายพันศักดิ์  จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ได้มอบหมายให้ นายธีรพจน์  บุญชู  คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและกิจการสภา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการเพาะเห็ดตีนแรดแบบครบวงจรและปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการเพาะเห็ดตีนแรดแบบครบวงจรและปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับเพาะเห็ดในถุงพลาสติก" ภายใต้โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบอยาสามัคคี ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► ให้การต้อนรับและร่วมศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอลำทับ

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสาวประภาวดี เหมือนเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้ให้การต้อนรับและร่วมศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอลำทับ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร​ ปี​ ๒๕๖๒ โดยได้ศึกษาดูงานใน ๓ พื้นที่ ดังนี้

๑. ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน​ โดย นางสาวสุชัญญานมาศ สุขาพันธุ

๒. ศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้กาแฟขี้ชะมด​ โดย นายพิศิษฐ์ เป็ดทอง

๓. ศึกษาเรียนรู้การทำน้ำมันสมุนไพรและการเลี้ยงมดแดง โดย นางจันท์นิภา หวานสนิท
   ณ​ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใสสด​ ต.ดินอุดม​ อ.ลำทับ​ จ.กระบี่​


► ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นายอดิศร อิ่มเอิบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนข้อมูลการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนข้อมูลการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายแก่ นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

จัดโดย: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่


► กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อพัฒนากลุ่มองค์กรเกษตรกรตำบลดินแดง

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง เพื่อพัฒนากลุ่มองค์กรเกษตรกรให้แก่เกษตรกรตำบลดินแดง ซึ่งต่อยอดจากการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล-อำเภอ (อ.ลำทับ) ปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสุธีร์ ปานขวัญ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรง 

ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๑ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► ร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในการสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับชุมชน โดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลอ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณา "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ในหัวข้อ "วิถีพอเพียงแบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" 

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณา "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ในหัวข้อ "วิถีพอเพียงแบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เพื่อยกย่องเชิดชูให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่นางสาวสุชัญญานมาศ สุขาพันธ์ คณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล (ตำบลดินอุดม) สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณา "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ในหัวข้อ "วิถีพอเพียงแบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า"

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมเป็นเกียรติในการพิจารณา "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ในหัวข้อ "วิถีพอเพียงแบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เพื่อยกย่องเชิดชูให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ นายดลหล้อ เหมพิทักษ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไหนหนัง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมในงานโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมเขาพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


► การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ณ หอประชุมอำเภอเมือง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


► ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดและทอฟฟี่เพื่อสุขภาพจากน้ำผึ้งในจังหวัดกระบี่

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดและทอฟฟี่เพื่อสุขภาพจากน้ำผึ้งในจังหวัดกระบี่” (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง) ภายใต้โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ซึ่งต่อยอดจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การยืดอายุการเก็บรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูปชนิดผงและก้อน

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยืดอายุการเก็บรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูปชนิดผงและก้อน" (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองปง) ภายใต้โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ซึ่งต่อยอดจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองปง หมู่ที่ 3 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนจากข้าวไร่ในจังหวัดกระบี่

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนจากข้าวไร่ในจังหวัดกระบี่" (กลุ่มปลูกข้าวไร่ตำบลเพหลา) ภายใต้โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ซึ่งต่อยอดจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ณ กลุ่มปลูกข้าวไร่หมู่ที่ ๔ ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กับ โรงพยาบาลกระบี่

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

นายธีรพจน์ บุญชู รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ คนที่ ๒ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กับ โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

ณ ห้องประชุมคมกริบผู้กฤตยาคามี ชั้น ๕ ตึกอาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่


 ► ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การยืดอายุการเก็บรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแปรรูปบรรจุภัณฑ์สำหรับหน่อไม้ไผ่อบแห้ง

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยืดอายุการเก็บรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแปรรูปบรรจุภัณฑ์สำหรับหน่อไม้ไผ่อบแห้ง" (กลุ่มปลูกไผ่กิมซุง) ภายใต้โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ซึ่งต่อยอดจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯตำบลพรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านที่ ๓ บ้านเขาสามหน่วย ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

 


► ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองม่วง เพื่อชี้แจงแนวทางในการเสนอปัญหาและความต้องการในการพัฒนาอาชีพ

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองม่วง เพื่อชี้แจงแนวทางในการเสนอปัญหาและความต้องการในการพัฒนาอาชีพผ่านทางสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ณ โรงเรียนบ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภอเหนือคลอง)

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเหนือคลอง เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภอคลองท่อม)

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยก่อนถึงวาระการประชุม นายประภาส กาเยาว์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ให้แก่สมาชิกและพนักงาน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภอเกาะลันตา)

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเกาะลันตา เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภอเขาพนม)

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเขาพนม เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


► นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ยืนยันร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม พ.ศ. ... 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่) และคณะ ได้เข้าพบ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยืนยันร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม พ.ศ. ... พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลการปรับแก้ในประเด็นสำคัญหลายเรื่อง

ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภออ่าวลึก)

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภออ่าวลึก เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)

ณ ศาลาประชาคมอำเภออ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► ร่วมสนับสนุนสิ่งของเพื่อจัดให้เป็นรางวัลแก่ผู้ที่มาร่วมตักมัจฉากาชาดในงานปีใหม่และงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมสนับสนุน "พัดลมตั้งพื้น ๑๖ นิ้ว" จำนวน ๑ ตัว ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เพื่อจัดให้เป็นรางวัลแก่ผู้ที่มาร่วมตักมัจฉากาชาดในงานปีใหม่และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒)

ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่


► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภอปลายพระยา)

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอปลายพระยา เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภอลำทับ)

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอลำทับ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลานเทปาล์มน้ำมันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่


► การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (อำเภอเมือง)

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นำโดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอ อำเภอเมือง เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหาความต้องการของตำบลและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๖ ด้าน (ที่ดินทำกิน, แหล่งน้ำ, หนี้สิน, ราคาสินค้าเกษตร, แหล่งเงินทุน, สวัสดิการและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนวัตกรรม)

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


► ฝึกอบรมการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น อำเภอปลายพระยา 

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อส่งเสริมอาชีพทางเลือกและยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/เกษตรกรทั่วไป ได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มและครอบครัว 

ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยกรวด ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่


► ฝึกอบรมการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น อำเภอคลองท่อม

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อส่งเสริมอาชีพทางเลือกและยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร/เกษตรกรทั่วไป ได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มและครอบครัว 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ติดตามผลการปฏิบัติงานในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากการที่ได้ร่วมบูรณาการดำเนินงานร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายอดิศร อิ่มเอิบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากการร่วมบูรณาการดำเนินงานกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการดำเนินโครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้ (กิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้นแบบในพื้นที่ จำนวน ๕๐ กลุ่มองค์กร) สำนักงานฯ ได้เสนอกลุ่มองค์กรเพื่อเข้าร่วมพิจารณา จำนวน ๓ กลุ่มนั้น ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ส่งมอบเตาอบแก๊สขนาดมาตรฐาน ๒ ถาด ๒ ชั้น ขนาด ๑.๒๘ ม. ขนาดถาด ๑๖*๒๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เสริม ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง และสร้างความเข็มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรต่อไป


► ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


► ประสานงานกับกลุ่มผู้ปลูกไผ่กิมซุง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และนายประกอบ บ่มเกลี้ยง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ประสานงานกับกลุ่มผู้ปลูกไผ่กิมซุง (นายปัญญา เพชรฉวาง) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (การปลูกไผ่แซมสวนปาล์มน้ำมัน) และการแปรรูปหน่อไม้ไผ่กิมซุงอบแห้ง ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในปี พ.ศ.๒๕๖๒

ณ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาสามหน่วย ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการดำเนินงานต่างๆในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► การตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายพิศุทธ์ บุตรกริม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ให้เข้าร่วมตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ โดยในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่อำเภออ่าวลึกและอำเภอปลายพระยา และในวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๑ ตรวจสอบในพื้นที่อำเภอเขาพนม และอำเภอเมือง


► ประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑" โดย นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร ประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกตำบลเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ พิจารณาแนวทางในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพในการจำหน่ายผลผลิตร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม) จำกัด

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตยางพารา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ได้มี "การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตยางพารา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑" โดย นายกิจจา ทองทิพย์ ประธานคณะทำงานฯด้านการผลิตยางพารา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ และเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติการแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีออนไลน์ และการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน"

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นางศศิธร ทองสีนวล หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย นางสาวประภาวดี เหมือนเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางสาวเพ็ญพิชชา แคนยุกต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีออนไลน์ และการรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ๗๗ จังหวัด รุ่นที่ ๒" ณ เค ยู โฮม และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


► ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่


► ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ได้มี "การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑" โดย นายสมศักดิ์ แก้วเกิด ประธานคณะทำงานฯด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาจัดทำโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันระบบคุณภาพสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) มีมติมอบกระทรวงพาณิชย์พิจารณาจัดทำโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ โดยกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จัดทำโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมัน เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) พิจารณาดำเนินการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi ๒๐๑๘ ณ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


► ศึกษาดูงานการลดพื้นที่ปลูกยางพารา สร้างทางเลือกในอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างความยั่งยืน

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ ศึกษาดูงานการลดพื้นที่ปลูกยางพารา สร้างทางเลือกในอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพต้นแบบสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นางสาวสุชัญญานมาศ สุขาพันธ์ (ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน) ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยใช้พื้นที่สวนยางพาราปลูกพืชเศรษฐกิจ ไม้ยืนต้น สมุนไพร ไม้ผล และอื่นๆแซมในสวนยางพารา สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป


► ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ได้มี"การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑" โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ชี้แจงผลการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมชี้แจงผลการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ โดยมีข้อเสนอ 6 ข้อ เพื่อให้รัฐบาลรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบต่อพี่น้องเกษตรกร ที่ได้มาร่วมแสดงพลัง ไม่ว่าจะเป็นชาวสวนปาล์มน้ำมัน ผู้ประกอบการชมรมลานเทปาล์มน้ำมันของจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง และสมาพันธ์ลานเทปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ได้มารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อเรียกร้องต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำต่อไป


► ประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ได้มี "การประชุมพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑" โดย นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการดำเนินงานต่างๆในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่


► ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดกระบี่


► เสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ เพื่อขอพิจารณารับการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกิน

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน เสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ เพื่อขอพิจารณารับการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกิน จากข้อมูลการสำรวจของคณะทำงานด้านที่ดินทำกินฯ สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ในพื้นที่ ๘ อำเภอของจังหวัดกระบี่ จำนวน ๕,๕๐๕ ราย


► เข้าร่วมชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการปาล์มน้ำมันและพืชพลังงานในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำทั้งระบบ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการปาล์มน้ำมันและพืชพลังงานในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำทั้งระบบ โดยได้มีเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ผู้ประกอบการชมรมลานเทปาล์มน้ำมันของจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง และสมาพันธ์ลานเทปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ได้รวมตัวกัน ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) เพื่อเรียกร้องต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำต่อไป


► ประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

คณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดย นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันระบบคุณภาพสัมพันธ์ โดย สกจ.กระบี่ พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และพิจารณากฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้คณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันระบบคุณภาพสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาต่อไป

Visitors: 5,913