สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ (Krabi Provincial Farmers Council)

สื่อวีดีโอ

 โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค ปีงบประมาณ 2564

 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

 โครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ำมัน/ยางพารา การผลิตกล้วยไม้สกุลหวายปลอดสาร

 โครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ำมัน/ยางพารา การผลิตกล้วยไม้สกุลหวายปลอดสาร 

    (TODAY NEWS)

 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะและโคเนื้อ

 โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตำบลเกาะศรีบอยา) 

 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะและโคเนื้ออย่างยั่งยืน

 ประมวลภาพกิจกรรมงานวันแพะและวิถีชุมชนคนกระบี่ สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2

Visitors: 19,854