สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ (Krabi Provincial Farmers Council)

สื่อวีดีโอ

 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

 มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค

 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

 การผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

 ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง

 การผลิตเครื่องจักสานจากทางปาล์มน้ำมัน

 โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “กระบี่เมืองแพะ”

 สร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายกระบี่เมืองแพะ

  แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B 100 สู่เครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

  แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลอ่าวนาง ปี ๒๕๖๓

 แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลเกาะลันตาใหญ่ ปี ๒๕๖๓

Visitors: 12,774